– TAG EN BMW

BT - - NYHEDER - An­dreas Bach Hou­gaard ahou@ bt. dk Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

REPOR­TA­GE

Flot, men klun­tet ser den ud. BMW i3’ eren med sin kor­te kø­ler­hjelm, der hol­der på Ni­ko­la­j­ga­de i København. Den er blot ét af de 400 ek­sem­pla­rer, som Ar­ri­va i sam­ar­bej­de med DriveNow har købt til sin nye sats­ning på by­bi­ler i ho­ved­sta­den.

DriveNow er et så­kaldt free flow­sy­stem, hvor man kan sæt­te sig ind i bi­len og par­ke­re den igen, hvor end man har lyst, så læn­ge det er in­den for drifts­om­rå­det, der rum­mer Fre­de­riks­berg, København og Tår­n­by. Der­u­d­over er der en en­kelt bil at fin­de ved Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal og snart og­så ved DTU i Lyng­by. Der er el­lers in­gen ud­sigt til ud­vi­del­se af ope­ra­tions­om­rå­det på nu­væ­ren­de tids­punkt.

By­bi­ler­ne er re­sul­ta­tet af part­ner­ska­bet mel­lem Ar­ri­va Dan­mark og virk­som­he­den DriveNow, der al­le­re­de fin­des i an­dre by­er i ver­den, her­i­blandt Lon­don, Ber­lin og San Fran­ci­sco. Det er imid­ler­tid før­ste gang, at by­bils­kon­cep­tet fungerer med rej­se­kor­tet, som er det elek­tro­ni­ske bil­let­sy­stem til of­fent­lig trans­port, der har af­løst klip­pe­kort si­den 8. fe­bru­ar 2015. For at kun­ne be­nyt­te sy­ste­met i prak­sis kræ­ver det, at man er re­gi­stre­ret hos DriveNow, og at man er in­de­ha­ver af en smartp­ho­ne med DriveNow- app’en, da man el­lers ik­ke kan se, hvor bi­ler­ne hol­der.

Lidt me­re tek­nisk end en Ka­dett

At lå­se bi­len op er nemt. I for­r­u­den sid­der en kort­læ­ser med en lil­le smiley, der blin­ker grønt, når man hol­der sit rej­se­kort op mod den: Bi­len er le­dig og klar til kør­sel. I ka­bi­nen er plad­sen min­dre end, hvad man kun­ne for­ven­te, bi­lens stør­rel­se ta­get i be­tragt­ning, men duf­ten af ny bil er ik­ke til at ta­ge fejl af.

Star­ten er dog en sag for sig. Med et væld af knap­per, hjul, touch- fla­der og skær­me kan den elek­tri­ske bil vir­ke over­væl­den­de og fu­turi­stisk. På den ene af bi­lens to skær­me gu­i­des man me­re el­ler min­dre ge­lin­de gen­nem start­pro­ces­sen, hvor tå­l­mo­dig­hed er nød­ven­dig.

Lyd­løs som en kat

Bi­len tæn­des og sæt­tes i dri­ve. In­gen lyd, in­gen rystel­ser, in­gen­ting for­nem­mer man, før høj­re fod for­sig­tigt tryk­ker på spe­e­de­ren. Lyd­løst kø­rer BMWen af sted i København, der på mærk­vær­dig vis sy­nes me­re lar­men­de, når det ene­ste, som el­lers kan hø­res, er dæk­ke­ne mod as­fal­ten.

En kvin­de, op­slugt af sin mo­bil­te­le­fon, går ude på vej­en. Hun æn­ser ik­ke kø­re­tø­jet, der tril­ler op på si­den af hen­de og und­går kun li­ge at gå ind i bi­len, da hun plud­se­lig dre­jer mod ven­stre. Jo, den er stille – må­ske næ­sten for stille. Det står klart, at bi­len kræ­ver en fø­rer, som er op­mærk­som på, at an­dre ik­ke er det.

Ma­ski­nen ta­ger 0- 100 km/ t på 7,2 se­kun­der og re­a­ge­rer lyn­hur­tigt. I mod­sæt­ning til al­min­de­li­ge for­bræn­dings­mo­to­rer er den elek­tri­ske mo­tor som en el­pæ­re, der tæn­des ved et tryk på en kon­takt: I gang på fuld knald i øje­blik­ket man sæt­ter strøm til.

Be­ta­ler for hvert mi­nut

Med gps på skær­men i in­stru­ment­bræt­tet går tu­ren over Knip­pels­bro til Chri­sti­ans­havn. På den an­den, min­dre skærm bag rat­tet kan man blandt an­det se sin ha­stig­hed, bat­te­ri­ets spæn­ding, og hvor læn­ge man har kørt i bi­len. Sær­ligt det sid­ste skal man hol­de øje med.

For i en bil, hvor mi­nut­tak­sten er 3,95 kro­ner, er det svært ik­ke at stres­se. Især hvis man bli­ver fan­get i tra­fik­ken, hvil­ket sker, da BT prø­ver bi­len. I dis­se til­fæl­de glem­mer man kø­reg­læ­den og ir­ri­te­res i ste­det, mens ens kon­to­be­hold­ning dræ­nes, for hvert se­kund der går.

Og det kan godt gå hen at bli­ve en far­lig co­ck­tail: En cy­kel­by kom­bi­ne­ret med 400 ag­gres­si­ve BMW- Bi­len: BMW i3 He­ste­kræf­ter: Ca. 168 ( 125 kW) Top­fart: 150 km/ t Ac­ce­le­ra­tion: 0- 100 km/ t på 7,2 sek. Ræk­ke­vid­de: Om­kring 150 km af­hæn­gig af kø­re­stil Ba­ga­ge­rum: 260 li­ter Au­to­mat­gear Gps Fart­pi­lot Bak­ka­me­ra og par­ke­rings­hjælp Smartp­ho­ne- til­kob­ling Blu­et­oo­th- og usb- til­slut­ning til lyd Ra­dio bi­li­ster, som ba­re skal hur­tigt frem i kø­re­tø­jer, in­gen hø­rer kom­me.

Med en ræk­ke­vid­de på ca. 150 km på en fuld op­lad­ning me­ner Ar­ri­va ik­ke, at bi­lens ræk­ke­vid­de bli­ver et pro­blem, ef­ter­som bi­ler­ne er til by­kør­sel. Der­til har de an­sat­te til at la­de bi­ler­ne op, og hver bils spæn­ding frem­går af Dri­veNows app.

Pri­sen per mail

Ef­ter tu­ren par­ke­rer BT ved en af de ca. 400 la­de­sta­tio­ner, der er i København. ’ Af­slut tur’ væl­ges i me­nu­en på den store skærm, men til stor un­dren kan man ik­ke se, hvor me­get tu­ren har ko­stet.

Pen­ge­ne træk­kes des­u­den fra ens be­ta­lings­kort og ik­ke rej­se­kort, hvil­ket vir­ker un­der­ligt, når det er en in­te­gre­ret løs­ning. Pri­sen frem­går af en fak­tu­re­rings- mail, man mod­ta­ger ef­ter­føl­gen­de.

De for­bi­pas­se­ren­de kig­ger nys­ger­rigt, da bi­len sæt­tes til sta­tio­nen, og rej­se­kor­tet hol­des mod kort­læ­se­ren i for­r­u­den. ’ Klik!’ og dø­ren er låst ef­ter en 40 mi­nut­ters tur, som var sjov, men ko­ste­de 157 kr.

Ar­ri­va har sam­men med DriveNow slup­pet 400 elek­tri­ske BMW i3 ud på de kø­ben­havn­ske ga­der, hvor du kan le­je dem på dit rej­se­kort.

Den er god nok, du har le­jet en BMW på dit rej­se­kort. Og selv­om du kan spar­ke dæk og selv­om der er langt til bi­ler­ne med det gam­le bim­mer- slo­gan ’ Hvis for­hjul­s­træk er så dej­ligt, så bak’, så er det fak­tisk en BMW. Fo­to: Si­mon Skip­per

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.