Ver­dens mind­ste mand er død

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk

DØDS­FALD

Den mind­ste per­son, ver­den no­gen­sin­de har set, er gå­et bort i en al­der af 75.

Den kun 0,546 me­ter hø­je Chan­dra Dan­gi, der var født i Ne­pal, dø­de tors­dag, kort ef­ter han blev ind­lagt på ho­spi­ta­let med en lun­ge­be­tæn­del­se.

Det er ik­ke sik­kert, nav­net si­ger dig no­get. Men det gør bil­le­der­ne i den­ne ar­ti­kel mu­lig­vis. For det er ik­ke hver dag, man ser en per­son, som kun er li­ge over en halv me­ter høj.

Men det var ne­pa­le­si­ske Chan­dra Dan­gi. Me­re præ­cist stod han 0,546 me­ter over jor­den, hvil­ket gjor­de ham til den mind­ste fuld­voks­ne per­son, som no­gen­sin­de er må­lt.

Dø­de på Sa­moa

Tors­dag i den­ne uge blev den lil­le mand, som blev 75 år, ind­lagt på et sy­ge­hus i Ame­ri­kansk Sa­moa, en ø i Stil­le­ha­vet, hvor han var på be­søg i sin egen­skab af at væ­re ver­dens mind­ste fuld­voks­ne per­son, med lun­ge­be­tæn­del­se. Og ik­ke læn­ge ef­ter af­gik han ved dø­den.

Chan­dra Dan­gi blev først sent i sit liv an­er­kendt som den mind­ste mand i ver­den. Først i 2012 – i en al­der af 72 – blev han må­lt af Gu­in­ness Re­kord­bog og of­fi­ci­elt kå­ret til den mind­ste no­gen­sin­de.

Ri­va­len er tre cm læn­ge­re

Ind­til Gu­in­ness Re­kord­bog i 2012 fik kon­takt med Chan­dra Dan­gi, var fi­lip­pi­ne­ren Jun­rey Ba­lawing ( 22) den mind­ste mand no­gen­sin­de må­lt. Men det vi­ste sig, at Chan­dra Dan­gi var om­kring tre cen­ti­me­ter kor­te­re.

Jun­rey Ba­lawing er nu of­fi­ci­elt den mind­ste fuld­voks­ne mand i li­ve.

Ver­dens mind­ste mand Chan­dra Ba­ha­dur Dan­gi fo­to­gra­fe­ret som 72- årig i 2012 i Dang- di­strik­tet i bjer­gri­ge Ne­pal, hvor han bo­e­de i lands­by­en Re­em­k­ho­li 540 ki­lo­me­ter syd­vest for Kat­man­du.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.