OM­MER DE DAER

BT - - NYHEDER - Fo­to: Gip­hy, Gra­fik: Iris

te­ha­ler, der træk­ker på skul­dre­ne og sig­na­le­rer, at det ved hun san­de­lig in­tet om.

Jour­na­li­sten an­tog, at emai­len ba­re var en vit­tig­hed og brug­te den ik­ke i sin hi­sto­rie. Da han se­ne­re kon­tak­te­de pres­se­af­de­lin­gen igen, for­sik­re­de de ham om, at han ik­ke vil­le få an­dre svar fra sel­ska­bet. præ­cis det rig­ti­ge ord i ste­det for den rig­ti­ge GIF til en kær­lig­hed­ser­klæ­ring, så pust ud og slap af, si­ger Anet­te Grøn­ning, der er eks­pert i kom­mu­ni­ka­tion og so­ci­a­le me­di­er som lek­tor og ph. d. ved In­sti­tut for Kul­tur­vi­den­ska­ber på Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

» Der er en leg i gang i øje­blik­ket med sproget, og det er helt fan­ta­stisk, at vi som dan­ske­re ik­ke stop­per op og luk­ker sproget om­kring os. De un­ge bru­ger det visu­el­le til at in­vol­ve­re de­res ven­ner og til ret hur­tigt at få fø­lel­ser på ba­nen. De vi­ser, at de li­ge har sco­ret et mål i hånd­bold, er hop­pet i hav­ne­bas­si­net el­ler ba­re er be­gej­stre­de. Jeg sy­nes ik­ke, at det visu­el­le lag ta­ger det mind­ste fra det skrift­li­ge sprog, « si­ger hun.

Anet­te Grøn­ning sam­men­lig­ner de kort GIF- klip med et klas­sisk po­st­kort, sendt hjem fra en lang som­mer­fe­rie i Spa­ni­en.

» Det er jo hel­ler ik­ke et bil­le­de, du selv har ta­get, men der­for kan det jo sag­tens me­get præ­cist ud­tryk­ke en fø­lel­se el­ler en sær­lig stem­ning og vi­se, at du tænk­te på mig, da du send­te det, « si­ger Anet­te Grøn­ning.

De man­ge nye visu­el­le mu­lig­he­der kan må­ske end­da gi­ve nog­le un­ge – og voks­ne – der har svært ved at ud­tryk­ke sig på skrift, en mu­lig­hed for at kom­mu­ni­ke­re me­re præ­cist.

» Jeg kan me­get vel fo­re­stil­le mig, at der er nog­le, der fin­der en fri­hed til at ud­tryk­ke sig på. En fri­hed til at kun­ne vi­se nog­le fø­lel­ser, som man el­lers ik­ke kun­ne få frem. En­ten for­di man ik­ke or­ke­de, el­ler ik­ke kun­ne fin­de ud af det. Vi så den ud­vik­ling for især grup­per af un­ge dren­ge, da sms blev po­pu­lært: Det gav dem plud­se­lig en mu­lig­hed for at væ­re med, « si­ger Anet­te Grøn­ning.

’ Vi skal li­ge prø­ve’

Hos Dansk Sprog­nævn hol­der man øje med den sprog­li­ge ud­vik­ling, men har end­nu in­gen pla­ner om at re­gi­stre­re bru­gen af GIFer i det dan­ske sprog. Og af go­de grun­de ved in­gen end­nu, om GIF blot er et mid­ler­ti­digt mo­de­fæ­no­men.

» Tek­no­lo­gi­en gi­ver os nog­le nye mu­lig­he­der, og så af­prø­ver vi dem, så­dan er vi dan­ske­re: Da vi fik Word på com­pu­ter­ne, le­ge­de al­le og­så med skrift­ty­per­ne. Så var der plud­se­lig 14 skrift­ty­per i bryl­lups­san­ge­ne, det var vold­somt. I dag har vi lært at be­her­ske os, men vi skul­le først li­ge ud at prø­ve det. Det er præ­cis det sam­me, vi ser nu: At vi ud­for­sker det visu­el­le i vo­res skrift­s­prog, « si­ger Anet­te Grøn­ning.

Der fin­des in­gen op­gø­rel­se over, hvor man­ge GIFer der bli­ver sendt i Dan­mark.

Når du har tøm­mer­mænd Når du vir­ke­lig glæ­der dig Meg Ry­an be­vi­ser, at hun kan fa­ke en orgasme i fil­men » Da Har­ry Mød­te Sal­ly « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.