’ Der er me­get bu

Ul­rich Thom­sen for­tæl­ler om Hol­lywoods for- og for­de­len ved at ha­ve Dan­mark i bag­hån­den, når

BT - - NYHEDER - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk

KON­STANT PÅ FAR­TEN

Man skal ha­ve et knivskar­pt fo­kus og væ­re klar til brat­te om­stil­lin­ger, når man le­ver og ar­bej­der som Ul­rich Thom­sen.

det langt­fra er alt, der kom­mer ud. Sam­ti­dig vil­le det væ­re for­kert at kal­de ham di­stræt el­ler fra­væ­ren­de. Han er fuldt til ste­de og gør sig stor uma­ge for at sva­re ær­ligt og præ­cist.

Det før­ste spørgs­mål brin­ger Ul­rich Thom­sen di­rek­te tilbage til hans vil­de ung­dom. Li­vet før hu­stru og børn, ho­ved­rol­ler og op­ta­gel­ser med Jo­hn­ny Depp og Se­an Penn.

Hvor var du, da vi vandt EM- fi­na­len i 1992?

» Vi sad og så kam­pen i min lil­le to- væ­rel­ses lej­lig­hed på Nan­nas­ga­de på Nør­re­bro. Dejan Cukic, Pe­ter Rei­chhardt, Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, mig selv og nog­le styk­ker til. stet, rø­get hash og druk­ket, og stod ba­re dér og tænk­te, at det var løgn. Så jeg vend­te mig om, luk­ke­de dø­ren og gik ned og køb­te mig en bur­ger og en co­la. «

Det var to år, før Ul­rich Thom­sen fik sin før­ste rolle. I Ole Bor­nedals ’ Nat­te­vag­ten’. Året før han blev fær­dig på Sta­tens Te­a­ter­sko­le.

To år se­ne­re mø­der han den in­struk­tør, der får af­gø­ren­de be­tyd­ning for hans kar­ri­e­re. Tho­mas Vin­ter­berg hy­rer ham til en rolle i sin spil­le­film­de­but, ’ De stør­ste hel­te’.

Og i 1998 mø­des de to igen. Den­ne gang hy­rer Vin­ter­berg den da 35- åri­ge sku­e­spil­ler til ho­ved­rol­len i en film, der får uvur­der­lig be­tyd­ning for bå­de dansk film og for Ul­rich Thom­sen:

» Jeg hav­de prø­vet lidt i ud­lan­det og hav­de væ­ret der­ov­re, in­spi­re­ret af Ni­ko­laj ( Co­ster- Wal­dau).

Han hav­de la­vet en film med en gan­ske ung Cli­ve Owen. Så jeg tog til Los An­ge­les for at fin­de ud af, hvad der skul­le til for at gø­re sig i USA. «

» Men det var ’ Fe­sten’, der åb­ne­de dø­ren for ud­lan­det. Fil­men gik he­le ver­den rundt, og folk var fuld­stæn­dig på rø­ven over den. Plud­se­lig var jeg ham fy­ren fra den der dan­ske suc­ces. Og hvis der er no­get, de el­sker der­ov­re, så er det, hvis man er med i en suc­ces. «

Øverst på pla­ka­ten

Ul­rich Thom­sen træk­ker lidt på skul­dre­ne og smi­ler kort:

» Så det lø­ste på en må­de sig selv. I for­hold til agen­ter og den slags. Og kort tid ef­ter fik jeg så rol­len i den dér Ja­mes Bond- film (’ The Wor­ld Is Not Enough’). Og selv­om det var en lil­le rolle og så­dan set ret ube­ty­de­lig, så er Ja­mes Bond ret god på cv’et. Og så be­gynd­te de for­skel­li­ge rol­ler lang­somt at tril­le ind i ud­lan­det, mens jeg la­ve­de film i Dan­mark si­de­lø­ben­de, « for­tæl­ler Thom­sen og af­slø­rer, at selv­om det er nød­ven­digt at ha­ve uden­land­ske rol­ler på sit cv, er det mindst li­ge så vig­tigt at stå øverst på film­pla­ka­ten i Dan­mark:

» Det er fak­tisk bed­re at ha­ve haft en ho­ved­rol­le i en god dansk film, end at man er num­mer 10 på en cre­dit­lis­te i USA. De el­sker nem­lig folk, der har suc­ces i USA, og det er de før­ste nav­ne på pla­ka­ten, der tæl­ler. Og pro­ble­met med USA er, at al­le ta­ger der­over... «

Han læ­ner sig lidt tilbage og smi­ler ad sig selv:

» Da jeg tog der­over, tro­e­de jeg, at jeg var den ene­ste, der hav­de få­et den go­de idé. Og plud­se­lig op­da­ger man, hvor man­ge der er, og hvor sinds­sygt go­de de er. Det er helt sort, og man må ba­re ind­se, at man er et fa­ce in the crowd. «

» Men det skal ik­ke af­hol­de én fra at gø­re det, hvis det er det, man vir­ke­lig vil. Så­dan har det og­så væ­ret for Lau­ren­ce Oli­vi­er en­gang. Og så må man ba­re hol­de sig til tru­get.

Du får det til at ly­de lidt som

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015 om, du har væ­ret hel­dig. Men det er vel i vir­ke­lig­he­den hårdt be­n­ar­bej­de med man­ge ne­jer un­der­vejs?

» Ja, det er hårdt ar­bej­de. Det er no­get, man skal be­slut­te sig for, og man skal væ­re der­ov­re. Man­ge rin­ger til mig nu og spør­ger, om jeg ik­ke li­ge kan snak­ke med min agent. Men så­dan fo­re­går det ik­ke. Man skal vi­de, at det nemt kan ta­ge 10- 15 år. Og det er vel i vir­ke­lig­he­den ik­ke an­der­le­des end, hvis du går på gym­na­si­et i tre år og uni­ver­si­te­tet i fi­re- fem år - og så be­gyn­der du så småt at ar­bej­de. «

» Nog­le af dem der rin­ger tror, at man kan stille sig op i en sang­kon­kur­ren­ce på tv, og så bli­ver man kendt, og så kø­rer det. Det er en grund­læg­gen­de mis­for­stå­el­se. Det ko­ster blod, sved og tå­rer, og jeg har brugt man­ge pen­ge på at væ­re der­ov­re, « si­ger Ul­rich Thom­sen, der me­ner, at det har væ­ret en ek­stra for­del for ham, at han har haft en blom­stren­de kar­ri­e­re i Dan­mark sam­ti­dig med ud­lan­det:

» Det, som er så be­ha­ge­ligt for mig, er, at jeg al­tid kan ta­ge hjem og la­ve no­get her. Jeg har væ­ret rig­tig glad for

’ Fe­sten’ i Can­nes 1998, der sat­te ud­land­se­ven­ty­ret i gang for Ul­rich Thom­sen. Fra ven­stre: In­struk­tør Tho­mas Vin­ter­berg, Hen­ning Mo­ritzen, Tri­ne Dyr­holm, Birthe Ne­u­mann, Papri­ka Ste­en, Tho­mas Bo Lar­sen og Ul­rich Thom­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.