’’

BT - - NYHEDER -

Men jeg har ik­ke rig­tig no­get at kla­ge over. Li­ge nu kan jeg i hvert fald ik­ke fin­de på no­get

Han er på fjer­de sæ­son af HBO- se­ri­en ’ Bans­hee’, og da tred­je sæ­son var fær­dig, tog han fly­et til Dan­mark. Da han lan­de­de da­gen ef­ter, tog han di­rek­te til de før­ste prø­ver på spil­le­fil­men ’ Som­me­ren ’ 92’.

» Jo, jo, der var ik­ke me­get pau­se, « kon­sta­te­rer han og fort­sæt­ter uden at blin­ke.

» Og da vi var fær­di­ge med den en fre­dag, gik jeg di­rek­te i gang med Tho­mas Vin­ter­bergs ’ Kol­lek­ti­vet’ den føl­gen­de mandag. «

» Nej, det er løgn. Jeg hav­de sgu li­ge en we­e­kend in­den, « gri­ner han med et kort, kna­størt smil.

Han an­kom­mer lidt for­sin­ket til in­ter­viewet og for­tæl­ler, at han har ’ ret travlt’ med at skri­ve voi­ce- overs til sin før­ste film som in­struk­tør, ’ In Em­bryo’.

Et pro­jekt, han har ar­bej­det med de sid­ste fi­re- fem år, og som Ul­rich Thom­sen selv fi­nan­si­e­rer, in­stru­e­rer, skri­ver og spil­ler med i.

Han har selv sat sig en de­ad­li­ne, der er me­get tæt på, og er ty­de­lig­vis så dybt in­de i sin egen spil­le­film, at han har svært ved at be­skri­ve den præ­cist.

» Må­ske kan man kal­de det et kær­lig­heds­dra­ma - i den lidt me­re dy­stre en­de af ska­la­en. «

Fakta er, at Ul­rich Thom­sen vir­ker helt ro­lig på over­fla­den.

Af­slap­pet på en cool må­de. Men man for­nem­mer klart, at der er fuld tryk på de in­dre linjer. At der sker no­get in­den i hans ho­ved he­le ti­den, og at

Vi skul­le op­rin­de­ligt ha­ve set kam­pen på en storskærm i Fæl­led­par­ken, men der var no­get galt, så vi end­te hjem­me hos mig med mit lil­le 14- tom­mers tv. Der gik to­talt fest i den, og da­gen ef­ter skul­le vi på fe­rie i Rei­chhardts som­mer­hus i Sve­ri­ge. Så jeg ef­ter­lod min lej­lig­hed som et bom­bet lo­kum med øl, smadre­de glas og aske på gul­vet, og en uge ef­ter kom­mer jeg hjem og åb­ner dø­ren, og det stin­ker af klo­ak. Al­le vi­nylkak­ler­ne i køk­ke­net bø­je­de opad, og min vask var stop­pet. Så når over­bo­en skyl­le­de ud, røg brakvan­det di­rek­te ud i min lej­lig­hed.

Jeg var li­ge kom­met hjem fra en uge, hvor vi hav­de fe-

FAKTA OM UL­RICH THOM­SEN Født 6. de­cem­ber 1963 i Næsby, Fyn. Ud­dan­net fra Sta­tens Te­a­ter­sko­le i 1993. Ci­vil­sta­tus: Har i man­ge år væ­ret gift med Cathrine Eke­hed, som han har bør­ne­ne Al­vin, 14, og Al­ma, 16, med. Film­de­but: ’ Nat­te­vag­ten’, 1994, Ole Bor­nedal. Uden­land­sk film­de­but: ’ The Wor­ld Is Not Enough’, 1999 Har ar­bej­det sam­men med bl. a. Rid­ley Scott, Jo­hn­ny Depp, Ni­co­las Ca­ge, Pi­er­ce Bros­nan, Se­an Penn, Chri­stop­her Lee, Cli­ve Owen og Na­o­mi Watts. Har vun­det film­pri­ser i Tys­kland, USA, Ita­li­en, Frankrig, Ar­gen­ti­na og Portu­gal, samt fle­re Ro­bert - og Bo­di­l­pri­ser i Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.