Und­gå at bo­lig

Ga­s­ar­ten ra­don, skim­melsvamp og støv­par­tik­ler gi­ver dår­ligt in­de­kli­ma, og det øger ri­si­ko­en for syg­dom­me. Ra­don ale­ne er skyld i 300 til­fæl­de af lun­ge­kræft år­ligt

BT - - NYHEDER - Dorthe Brø­ker Kri­sten­sen plus@ bt. dk Kil­de: Bo­li­ge­jer. dk

PRES PÅ LUN­GER­NE

Hvor tit luf­ter du ud? Har du få­et un­der­søgt dit hus for ra­don, og gør du no­get ved de mør­ke plet­ter på kæl­der­væg­gen? Det bur­de du, for dit in­de­kli­ma har stor be­tyd­ning for din sund­hed.

Bå­de ast­ma og al­ler­gi, men og­så hjer­te- kar- syg­dom­me, lun­ge­syg­dom­me og for­skel­li­ge kræft­for­mer kan iføl­ge pro­fes­sor dr. med. St­ef­fen Loft skyl­des dår­ligt in­de­kli­ma.

Ad­skil­li­ge un­der­sø­gel­ser har do­ku­men­te­ret, at for­æl­dres ryg­ning i hjem­met kan for­vær­re bør­ne­ast­ma. hur­tigt kar­re­ne kan træk­ke sig sam­men og slap­pe af igen, og tog blod­prø­ver for at må­le den ir­ri­ta­tion, som slim­hin­der­ne var ud­sat for, da den­ne ir­ri­ta­tion kan væ­re år­sag til ud­vik­ling af kræft og hjer­te- kar- syg­dom­me.

Og det vi­ste sig, at kar­funk­tio­nen blev for­bed­ret mar­kant al­le­re­de ef­ter få da­ge.

» Jo bed­re kar­funk­tio­nen er, des min­dre ri­si­ko er der for ud­vik­ling af åre­for­kal­k­ning og blod­prop­per. Når man stres­ser or­ga­nis­men, som når man f. eks. ud­sæt­ter den for dis­se par­tik­ler, ko­ster det på sigt og kan gi­ve an­led­ning til syg­dom, « si­ger Tor­ben Sigs­gaard, der me­ner, der er me­get at hen­te sund­heds­mæs­sigt ved at øge fo­kus på in­de­kli­ma­et:

» Det er et sted, vi op­hol­der os rig­tig me­get, og der er me­get store kon­cen­tra­tio­ner af støv og røg. Vi kan se en ef­fekt af vo­res in­ter­ven­tio­ner, selv hos ra­ske, og den vil for­ment­lig væ­re end­nu stør­re hos folk, der er ek­stra føl­som­me, « vur­de­rer han.

Svamp i hvert ot­ten­de hjem

At vo­res hjem po­ten­ti­elt kan gø­re os sy­ge, er ik­ke no­gen rar tan­ke. Iføl­ge Lars Gun­nar­sen, der er pro­fes­sor og for­sker i byggeri og sund­hed på Aal­borg Uni­ver­si­tet, er der syn­lig svam­pe­vækst i hvert ot­ten­de hjem.

Han vur­de­rer, at an­tal­let af bo­li­ger med svam­pe­vækst for­ment­lig vil­le væ­re end­nu hø­je­re, hvis man lag­de tal­let sam­men med an­tal­let af bo­li­ger med usyn­lig skim­mel, alt­så skim­mel, der er gemt bag møb­ler og lig­nen­de.

» Det er ik­ke det sam­me som, at hver ot­ten­de bo­lig er sund­heds­ska­de­lig, men det vi­ser, at der er fejl i en kon­struk­tion el­ler må­den, vi an­ven­der vo­res hjem, som på sigt kan gå ud over sund­he­den, hvis man la­der stå til. Du kan bli­ve al­ler­gisk over­for skim­mel, og i mod­sæt­ning til græsal­ler­gi er der ik­ke en sæ­son for skim­mel. Det bli­ver ved. Det kan plud­se­lig bli­ve svært at op­hol­de sig i sit eget hjem, for­di du får ge­ner som træt­hed og ho­ved­pi­ne, « si­ger Lars Gun­nar­sen.

GRA­FIK: Fa­ger­heim/ Scan­pix

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

NårN vi indån­der ra­don­hol­dig luft, kanka det ska­de cel­ler­ne i lun­ger­ne og ud­vik­le lun­ge­kræft. Jo læn­ge­re tid e en per­son op­hol­der sig i et hus, der ind in­de­hol­der ra­don, og jo hø­je­re ni­veau­et af ra­don er, de­sto stør­re er ri­si­ko­en. Det ta­ger ty­pisk 10 til 40 år, fra på­virk­nin­gen er be­gyndt, til lun­ge­kræf­ten kon­sta­te­res. Det vig­tig­ste, du kan gø­re for at ned­brin­ge ra­don­ni­veaut i dit hus, er at sør­ge for i byg­nin­gen. Har du mi­stan­ke om for højt ra­don­ni­veau i dit hus, og du får det be­kræf­tet ved en må­ling, har du fle­re mu­lig­he­der for at be­kæm­pe ra­don i dit hjem:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.