’’

BT - - NYHEDER - Lars Gun­nar­sen, pro­fes­sor, Aal­borg Uni­ver­si­tet

Det kan plud­se­lig bli­ve svært at op­hol­de sig i sit eget hjem, for­di du får ge­ner

I en dansk un­der­sø­gel­se må­l­te for­sker­ne den in­den­dørs foru­re­ning. Ale­ne stea­rin­lys bi­drog med 58 pct. af den in­den­dørs foru­re­ning, mens mad­lav­ning ud­gjor­de 30 pct. – og det er ik­ke godt for vo­res hel­bred. Det for­tæl­ler St­ef­fen Loft, der er in­sti­tut­le­der på In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab og for­sker i, hvor­dan par­tik­ler i in­de­kli­ma­et på­vir­ker vo­res hel­bred.

» Vi har en del pro­ble­ma­ti­ske par­tik­ler i vo­res in­de­mil­jø. Par­tik­ler fra for­bræn­ding som ryg­ning og pas­siv ryg­ning, bræn­de­ovn, stea­rin­lys og mad­lav­ning uden udsug­ning. Par­tik­ler­ne er så små, at man ik­ke kan se dem med det blot­te øje, og de er nem­me at indån­de. De ry­ger med helt ud i det yder­ste af lun­ger­ne, hvor de sæt­ter sig og van­drer ind i lun­ge­væ­vet. Jo læn­ge­re tid du op­hol­der dig i et foru­re­net mil­jø, des mør­ke­re lun­ger får du. Ud over lun­ger­ne ry­ger no­get og­så over i kredslø­bet og hjer­te­kar­sy­ste­met, « si­ger St­ef­fen Loft.

Min­dre støv for­bed­rer hel­bre­det

Og net­op på­virk­nin­gen af hjer­te­kar­sy­ste­met har for­sker­nes be­vå­gen­hed. Pro­fes­sor Tor­ben Sigs­gaard fra In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, Mil­jø, Ar­bej­de og Sund­hed på Aar­hus Uni­ver­si­tet for­tæl­ler om stu­di­er, hvor man har un­der­søgt, om min­dre støv i bo­li­gen kan for­bed­re be­bo­er­nes hel­bred.

Man må­l­te bl. a. del­ta­ger­nes lun­ge­funk­tion, kar­funk­tion, alt­så hvor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.