Gen gør dig syg Hvert fjer­de hus har for hø­je ra­don­tal

BT - - NYHEDER - Dorthe Brø­ker Kri­sten­sen

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015

FAR­LIG GAS

Hvert år dør 3.000 dan­ske­re af par­ti­kel­foru­re­ning – og den kom­mer ik­ke ba­re fra kraft­vær­ker og tra­fik, men og­så fra vo­res eg­ne hjem, når vi f. eks. tæn­der stea­rin­lys og fy­rer i bræn­de­ov­nen.

Iføl­ge pro­fes­sor og for­sker i byggeri og sund­hed på Aal­borg Uni­ver­si­tet Lars Gun­nar­sen ta­ger vi ik­ke pro­ble­mer med in­de­kli­ma­et al­vor­ligt nok. Han frem­hæ­ver ga­s­ar­ten ra­don som et sund­heds­mæs­sigt pro­blem, som kun gan­ske få har skæn­ket en tan­ke. Hvert fjer­de frit­lig­gen­de hus har så hø­je ra­don­tal, at han anbefaler, at der gø­res no­get.

» Ra­don er et un­der­hånd­te­ret pro­blem, og der er stor ri­si­ko for at bo i et ’ for­kert’ hus uden at vi­de det, og der­med ud­sæt­te sig selv for stor ri­si­ko for syg­dom på sigt, da vi kan se, at slid­det sker over tid, « si­ger han.

Han for­kla­rer, at den lugt­fri ga­s­art ra­don kan si­ve ind i hu­set igen­nem rev­ner og spræk­ker i væg­ge og fun­da­men­ter og kan fo­re­kom­me, uan­set om du bor i et et­plans­hus el­ler i et hus med kæl­der.

Du skal væ­re sær­ligt op­mærk­som, hvis du bor i et hus op­ført før 1998, hvor byg­nings­reg­le­men­tet blev skær­pet, og det blev lov­plig­tigt at læg­ge mem­bra­ner ud, der sik­rer mod strå­lin­gen.

Gi­ver år­ligt 300 lun­ge­kræft

» Det er me­get vel­do­ku­men­te­ret, at ek­sem­pel­vis ra­don, der træn­ger op fra un­der­grun­den og ud­sen­der strå­ling, sæt­ter sig i lun­ger­ne og for­år­sa­ger lun­ge­kræft, li­ge­som vi mistæn­ker, at den og­så er år­sag til an­dre kræft­for­mer. Ra­don er skyld i 300 til­fæl­de af lun­ge­kræft pr. år, « si­ger pro­fes­sor dr. med. St­ef­fen Loft, der er in­sti­tut­le­der på In­sti­tut for Fol­kes­und­heds­vi­den­skab og for­sker i, hvor­dan par­tik­ler i in­de­kli­ma­et på­vir­ker vo­res hel­bred.

Lars Gun­nar­sen anbefaler at få la­vet en ra­don­må­ling, hvis det end­nu ik­ke er ble­vet gjort. Det ko­ster mel­lem 400 kr. og 700 kr., og det er me­get nemt. Du får til­sendt et an­tal bok­se, som du stil­ler rundt om­kring i dit hus. Ef­ter et styk­ke tid sen­der du bok­se­ne re­tur og mod­ta­ger en rap­port, der vi­ser, om du lig­ger over el­ler un­der an­be­fa­lin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.