Hyg­ge­de sig med p

Skan­da­len i den ame­ri­kan­ske Dug­gar­re­a­li­ty­fa­mi­lie af­slø­rer uhyg­ge­lig re­li­gion med ufat­te­lig kvin­de­un­der­tryk­kel­se

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk Vi­des ik­ke

SEX- SKAN­DA­LE

Først trak man­ge ame­ri­ka­ne­re på skul­dren­de og og­så lidt på smilebån­det. Men nu er smilet stiv­net. Skan­da­len i den ame­ri­kan­ske re­a­li­ty- tv- fa­mi­lie Dug­gar har nem­lig af­dæk­ket en kul­de­gy­sen­de re­li­gion og livs­stil, quiverfull, der si­den mid­ten af 80er­ne har spredt sig over he­le USA.

I åre­vis hav­de den nu 27- åri­ge Josh Dug­gar som le­der af sin hjem­mestif­te­de or­ga­ni­sa­tion ’ Fa­mily Re­search Co­un­cil Action’ rejst USA tyndt og præ­di­ket imod ho­mo­seksu­a­li­tet og abort og for de ’ go­de gam­mel­dags fa­mi­lie­vær­di­er’. Og ul­tra­kon­ser­va­ti­ve præ­si­dent­kan­di­da­ter som Ted Cruz og Rand Paul har stå­et i kø for at bli­ve fo­to­gra­fe­ret sam­men med den nye kon­ser­va­ti­ve stjerne.

Josh Dug­gar, der for ny­lig blev far for fjer­de gang, mis­se­de på dis­se tu­re rundt i kæm­pelan­det al­drig en lej­lig­hed til at frem­hæ­ve sig selv som den per­fek­te æg­te­mand og fa­mi­lie­far.

Be­søg­te flit­tigt strip­klub­ber

Men desvær­re glem­te den ek­stremt re­li­gi­øse tv- stjerne at for­tæl­le bå­de sin ko­ne An­na, si­ne po­li­ti­ske stjer­ne­ven­ner og for­æl­dre­ne Jim Bob og Mi­chel­le Dug­gar, der tjen­te styr­ten­de på fa­mi­lie- re­a­li­tys­howet ’ 19 and Co­un­ting’, at han og­så yn­de­de at kø­be sig til sex hos prosti­tu­e­re­de, flit­tigt be­søg­te strip­klub­ber og sam­ti­dig hav­de to kon­ti hos det nu ha­ck­e­de ca­na­di­ske ut­ro­skabs- web­s­i­te As­hley Ma­di­son, hvor han så­gar hav­de be­talt ek­stra for en så­kaldt ’ af­fæ­re- ga­ran­ti’.

Fa­mi­li­er­ne med mund­kurv

» Jeg kan ik­ke ven­te, til Josh bli­ver smidt ud af vo­res fa­mi­lie. Han ka­ster skam over os, « skrev én af ko­nen An­nas ot­te sø­sken­de til pres­sen. Og i sam­me me­di­er be­kla­ge­de Josh Dug­gar sin ’ util­gi­ve­li­ge op­før­sel’.

Men plud­se­lig fik pi­ben en helt an­den lyd. de­lig ame­ri­kansk show­biz- frem­gangs­må­de i til­fæl­de af se­xskan­da­le.

Men så be­gynd­te rap­por­ter om hu­stru­en An­na Dug­gar at duk­ke op i me­di­er­ne.

An­na Dug­gar, der selv er op­dra­get i en end­nu me­re re­li­gi­øs fa­mi­lie med i alt ni børn, har an­gi­ve­ligt selv ta­get skyl­den for Josh Dug­gars ut­ro­skab.

Og iføl­ge bla­det Pe­op­le Ma­ga­zi­ne skyl­des den­ne frem­me­de tan­ke­gang, at beg­ge fa­mi­li­er til­hø­rer quiverfull, en tros­ret­ning, der for al­vor tog fart i mid­ten af 80er­ne med ud­gi­vel­sen af Ma­ria Pri­des bog ’ Vej­en hjem. På den an­den si­de af fe­mi­nis­men - tilbage til vir­ke­lig­he­den’.

Kvin­den til­hø­rer man­den

I bo­gen skri­ver den kvin­de­li­ge ame­ri­kan­ske for­fat­ter og an­ti- fe­mi­nist, at en kvin­de kun ek­si­ste­rer for at stille sin æg­te­mand til­freds. Kvin­dens krop til­hø­rer æg­te­man­den. Liv­mo­de­ren til­hø­rer til gen­gæld Gud. Og at kvin­dens job i øv­rigt er at hol­de hus, la­ve mad, fø­de og un­der­vi­se børn i hjem­met.

Ma­ria Pri­de un­der­stre­ger i sin bog og­så, at ’ ret­tro­en­de mænd’ ( som Josh Dug­gar) ik­ke selv er an­svar­li­ge for re­sul­ta­tet, hvis ko­nen ik­ke op­fyl­der si­ne plig­ter og ’ står til rå­dig­hed med sin krop, når man­den øn­sker det’.

Og det er den slags tan­ker, som An­na Dug­gar og ti­tu­sind­vis af an­dre qui­ver­fall- kvin­der har lært fra barns­ben.

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015 Jim Bob og Mi­chel­le Dug­gar hav­de i 10 sæ­so­ner ho­ved­rol­ler­ne i ét af USAs mest po­pu­læ­re re­a­li­tys­how ’ 19 and Co­un­ting’. Desvær­re spænd­te den æld­ste af de­res 19 børn, Josh ben for suc­ce­sen. Og nu er se­ri­en aflyst.

Fo­to: Reu­ters

Hvad:

En ul­tra- kon­ser­va­tiv, evan­ge­lisk pro­te­stan­tisk kri­sten be­væ­gel­se/ tros­ret­ning.

Cir­ka 1985.

Be­gyn­del­se: Hvor: Ud­bredt:

USA

Bl. a. i USA, Ca­na­da og Au­stra­li­en, New Ze­aland og Eng­land.

Man­den har mag­ten i æg­te­ska­bet, kvin­dens job er at fø­de børn ( Guds hær) og ad­ly­de sin mand.

Hvad tror de på:

Hvor man­ge tro­en­de:

med sik­ker­hed.

Bå­de Josh og An­na Dug­gar le­ver beg­ge i over­ens­stem­mel­se med re­li­gio­nen ’ quiverfull’. Og der­for på­ta­ger ko­nen sig nu skyl­den for æg­te­man­dens ut­ro­skab. Fo­to: In­s­ta­gram

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.