Druk­ne­de si­ne fem børn

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

TRAGEDIE

Læ­ger­ne ad­va­re­de i år 2001 den ame­ri­kan­ske mor An­drea Ya­tes imod at få fle­re børn. Men man­den Rusty, der var fa­na­tisk til­hæn­ger af re­li­gio­nen quiverfull, pres­se­de på. Jo fle­re, børn des bed­re. Og re­sul­ta­tet var en ame­ri­kansk tragedie.

Mens Rusty Ya­tes var på ar­bej­de 20. ju­ni, druk­ne­de den stærkt de­pri­me­re­de An­drea Ya­tes, der fle­re gan­ge hav­de lidt af fød­selspsy­ko­se, al­le par­rets fem børn – fi­re dren­ge og én ny­født pi­ge.

I quiverfull- fa­mi­li­er er det man­den, der be­stem­mer alt. Kvin­der­ne, der ’ til­hø­rer man­den’, iso­le­res i hjem­met. Og re­sul­ta­tet kan som i Ya­tes- fa­mi­li­ens til­fæl­de væ­re ufat­te­ligt tragisk.

Behandlingsdom

An­drea Ya­tes blev først idømt livsva­rigt fængsel. Si­den blev skraf­fen æn­dret til en behandlingsdom. Og i dag er An­drea Ya­tes sta­dig ind­lagt.

Par­ret blev skilt i 2004. Og i mel­lem­ti­den er Rusty Ya­tes igen ble­vet gift og har stif­tet en ny fa­mi­lie.

An­drea Ya­tes druk­ne­de si­ne fem børn ( hun er her gravid med num­mer fem). An­drea og Rusty Ya­tes til­hør­te beg­ge re­li­gio­nen quiverfull. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.