VI­DEN­SKAB. DK Hård træ­ning hjæl­per di­a­be­ti­ke­re

BT - - NYHEDER -

Folk, der li­der af suk­ker­sy­ge, og­så kal­det di­a­be­tes, har me­get store for­de­le ved at træ­ne højin­ten­sivt i sam­men­lagt ba­re en halv ti­me hver uge, vi­ser ny forsk­ning fra Aar­hus Uni­ver­si­tet. Den højin­ten­si­ve træ­ning gjor­de 10 di­a­be­ti­ke­re mar­kant sun­de­re på ba­re ot­te uger.

» Vi fi nder ek­stremt store eff ek­ter på he­le pa­let­ten af pro­ble­mer ved di­a­be­tes. Det er et pionér­stu­die af en træ­nings­form, som folk fak­tisk gi­der at la­ve, « for­tæl­ler ph. d. Per Ben­dix Jeppesen fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

De ti di­a­be­ti­ke­re var al­le 56- 58 år gam­le, over­væg­ti­ge og dyr­ke­de slet ik­ke mo­tion til hver­dag, da de ind­led­te for­sø­get.

Tå­ler suk­ker bed­re

Eft er ot­te uger med sam­men­lagt en halv ti­mes in­ten­siv træ­ning om ugen, tab­te for­søgs­per­so­ner­ne 18 pro­cent af ma­ve­fed­tet, sam­ti­dig med at de­res krop blev 12 pro­cent bed­re til at to­le­re­re suk­ker.

De fi k des­u­den for­bed­ret de­res lun­ge­ka­pa­ci­tet og sæn­ket blod­tryk­ket.

Tid­li­ge­re stu­di­er har vist, at 80 pro­cent af pa­tien­ter med ty­pe 2- di­a­be­tes, og­så kal­det ’ gam­mel­mands- suk­ker­sy­ge’, ik­ke dyr­ker fy­sisk ak­ti­vi­tet. Men når den kortva­ri­ge, højin­ten­si­ve træ­ning til­sy­ne­la­den­de har stor eff ekt, kan den­ne træ­nings­form må­ske væ­re en loven­de mo­del, me­ner for­sker­ne.

Un­ge fra rocker- og ban­de­mil­jø­et, der re­gel­mæs­sigt dyr­ker yoga, me­di­te­rer og la­ver ån­de­drætsø­vel­ser, får nem­me­re ved at for­la­de det kri­mi­nel­le mil­jø, vi­ser en rap­port fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

At ry­ge can­na­bis én gang om ugen sæn­ker mænds sæd­tal med om­kring en tred­je­del, vi­ser forsk­ning fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. For­kla­rin­gen kan dog væ­re en ge­ne­relt us­und livs­stil, me­ner for­sker­ne.

Un­der in­ten­siv træ­ning tab­te for­søgs­per­so­ner med ty­pe 2- di­a­be­tes ma­ve­fedt, sam­ti­dig med at de­res krop blev bed­re til at to­le­re­re suk­ker. De fik des­u­den for­bed­ret lun­ge­ka­pa­ci­tet og la­ve­re blod­tryk. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Her er det den ægte va­re, men for­sker­ne la­ve­de en re­gu­lær opkast­nings­ma­ski­ne til de­res for­søg. Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.