Kul­tur ’ Det dan­ske fri­sin

Lars Hjorts­høj er klar med et nyt stan­dup- show

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen jae@ bt. dk Lars Hjorts­høj, ko­mi­ker

IN­TER­VIEW

» Hvad sker der med det dan­ske fri­sind? «

Det er Lars Hjorts­høj, der spør­ger. Han er klar til at gø­re op med den nye dan­ske na­tio­nalsport ’ vær­dipo­li­tisk kræn­ket­hed’.

BT mø­der Hjorts­høj på den kø­ben­havn­ske café Det Elek­tri­ske Hjør­ne, der li­ge­som gen­bo­en Café Vi­ctor har lig­get i kvar­te­ret om­kring Kgs. Nytorv si­den 80er­ne. I dag som et par - ana­kro­ni­sti­ske, om man vil - min­der om en tid med yup­pi­er og højt hår.

’ Klaus Riskær sid­der vist sta­dig ov­re på Vi­ctor,’ som Hjorts­høj si­ger.

Tilbage til åste­det

Et af Hjorts­højs før­ste job som stan­dup- ko­mi­ker fandt sted på Det Elek­tri­ske Hjør­ne. Si­den har han væ­ret vidt om­kring i un­der­hold­nings­bran­chen. Er nu tilbage ved rød­der­ne med et klas­sik stan­dup- show ’ Omvendt’. Ba­re ham og en mi­kro­fon. Som den­gang han op­t­rå­d­te 15 me­ter fra bor­det, hvor han og BT mø­des.

Prø­vet lidt af hvert

» Jeg ved ik­ke, om jeg var ved at op­ar­bej­de en midt­vejskri­se. Jeg har væ­ret enormt pri­vil­e­ge­ret, at jeg har kun­net prø­ve så me­get. Ra­dio, tv, pri­me­ti­me - smalt, fi lm. Et el­ler an­det sted har jeg sav­net det ki­ck, jeg fi k før­ste gang, jeg stod på sce­nen. Over en pe­ri­o­de har jeg set mig selv ne­de i ’ sur, gam­mel mand- gry­den’ sam­men med ven­ner­ne. En fl ok bed­re­vi­den­de, ka­te­go­ri­ske jæv­nal­dren­de klo­ge mænd, der har prø­vet og set alt. En dag indså jeg, hvor usym­pa­tisk dét er. «

Den er­ken­del­se faldt sam­men med, at Hjorts­høj bag­te op til sit nye show. Som un­der­hol­der har Hjorts­høj prø­vet lidt af hvert. Mindst én gang. Eft er at ha­ve prø­vet kon­cert­sa­le med et par tu­sin­de til­sku­e­re, er det tid til at skæ­re ind til be­net.

» Der mang­ler fri­sind i Dan­mark. Vi er ble­vet bor­ner­te: en køns­for­skræk­ket na­tion. Der er en ten­dens til at sæt­te lig­heds­tegn mel­lem det dan­ske fri­sind og po­r­no­gra­fi . Det er skræm­men­de. Tag den hyp­pigt fo­re­kom­men­de dis­kus­sion om, hvor­vidt kvin­der må am­me i det off ent­li­ge rum. Det er ab­surd. Det sam­me med dis­kus­sio­nen om ba­re bryster på stran­de­ne. Selv­føl­ge­lig skal kvin­der am­me, når der er brug for det. Selv­føl­ge­lig skal kvin­der væ­re top­lø­se, « si­ger Lars Hjorts­høj og fort­sæt­ter:

» Der var to små dren­ge, der blev bort­vist fra en skole i Hor­sens, for­di de vi­ste de­res tis­se­mænd i et frik­var­ter. En fuld­stæn­dig bizar over­re­ak­tion. Jeg tror, at det er ud­tryk for en ten­dens i ti­den. Dag­in­sti­tu­tio­ner, der for­by­der ’ bar num­se’- le­ge. Det er jo gro­tesk. Er vi i gang med at seksu­a­li­se­re børn? El­ler hvad fan­den sker der, « spør­ger Lars Hjorts­høj.

For el­ler imod fl ygt­nin­ge

» Jeg er vok­set op i en tid med et no­get me­re til­ba­ge­læ­net for­hold til seksu­a­li­tet og nø­gen­hed. Jeg har selv te­e­na­ge­re. Jeg er glad for, at jeg ik­ke selv skal vok­se op med den bor­nert­hed og køns­for- skræk­kel­se, « si­ger Hjorts­høj.

Det bli­ver ik­ke vær­re el­ler bed­re med de so­ci­a­le me­di­er?

» Dis­kus­sio­ner af den ty­pe en­der næ­sten hver gang som en vær­dipo­li­tisk startblok for et ma­ra­ton­løb. Hvil­ken som helst de­bat kan en­de i spørgs­må­let, om man er for el­ler imod an­stæn­dig- hed el­ler fl ygt­nin­ge. Det er van­vit­tigt. Det er en ny na­tio­nalsport at bli­ve kræn­ket - på eg­ne veg­ne. Man ser el­ler hø­rer et el­ler an­det, og straks skal ens kræn­ket­hed skri­ges ud i rum­met. Hvor er det yn­ke­ligt. Dér spil­ler de so­ci­a­le me­di­er en stor rolle, « si­ger Hjorts­høj.

Eft er han har få­et job som sa­ti­ri­ker på P4, føl­ger Hjorts­høj end­nu me­re med i me­di­er­ne end tid­li­ge­re. Og har der­for be­mær­ket, at ik­ke ale­ne kan alt de­ba­te­res. Vis­se de­bat­ter duk­ker op igen og igen. Som f. eks. de­bat­ten om sex med dyr.

Et po­puli­stisk stunt

» Er det vir­ke­lig så pres­se­ren­de, at det duk­ker op hvert hal­ve år? Vi har en dy­re­værns­lo­v­giv­ning, der for­by­der kræn­kel­se af dyr. Hvad sex na­tur­lig­vis er. Dan Jør­ge­nen gjor­de den nye lov ( der for­by­der dy­re­sex, red.) til et po­puli­stisk stunt. Så han kan si­ge, ’ Det var mig, der ind­før­te for­bud mod sex med dyr - og stegt fl æsk med per­sil­lesovs’. Der må væ­re vig­ti­ge­re po­li­ti­ske em­ner. Jeg hav­de hel­le­re set, at han in­ter­es­se­re­de sig for em­ner som svi­ne­trans­port og bur­høns. «

Tvivl og nys­ger­rig­hed

Det vær­ste, man kan gø­re, er at for­sø­ge at nu­an­ce­re en de­bat. Det kun­ne jo væ­re at mod­par­ten hav­de ret?

» Net­op der­for hed­der mit show ’ Omvendt’. Jeg er oft e i tvivl. Man kan si­ge, at tviv­len bæ­rer mig gen­nem li­vet. Jeg sy­nes ik­ke, jeg er ble­vet klogere med al­de­ren. Jeg har ba­re en mas­se er­fa­rin­ger. Det er sim­pelt­hen me­re in­ter­es­sant at gå til til­væ­rel­sen med en naiv indstil­ling. Jeg er nødt til at hol­de fast i den nys­ger­rig­hed og åben­hed, « si­ger Lars Hjorts­høj.

’ Omvendt’ har pre­mi­e­re på tors­dag i Bre­men i København.

At man kan fin­de på at dis­ku­te­re, om kvin­der skal ha­ve ret til at am­me of­fent­ligt, er et tegn på, at det dan­ske fri­sind er i kri­se, me­ner Lars Hjorts­høj. Fo­to: Linda Ka­strup.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.