Pi­lou sti­ler mod per­fek­tion

BT - - NAVNE - Kenan Se­e­berg kse@ bt. dk Løs­nin­ger fra i går:

DA­GENS NAVN

Kli­che­en ple­jer at hed­de, at man sti­ler mod stjer­ner­ne. For Pi­lou As­bæk er ide­en om per­fek­tion me­re præ­cis. Som så­dan lig­ger hans am­bi­tio­ner i umid­del­bar for­læn­gel­se af den ge­ne­ra­tion af dan­ske sku­e­spil­le­re, som han selv ser op til.

Mads Mik­kel­sen, Ul­rich Thom­sen og Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau samt ve­te­ra­nen Jes­per Chri­sten­sen, der al­le har haft solide rol­ler i uden­land­ske fi lm og tv- se­ri­er.

Nu står Pi­lou der selv. På kan­ten af glo­bal be­røm­mel­se. Som re­præ­sen­tant for den næ­ste ge­ne­ra­tion, der gør sig i Hol­lywood og om­egn.

Han har net­op lan­det sin før­ste stør­re rolle i HBOs ’ Ga­me Of Thro­nes’, som den tem­pe­ra­ments­ful­de kap­ta­jn Eu­ron Greyjoy. Og den næ­ste Hol­lywood- fi lm, vi ser ham i, bli­ver ge­nind­spil­nin­gen af stor­fi lmen ’ Ben- Hur’, hvor han spil­ler Pon­ti­us Pi­la­tus. Over for bl. a. Mor­gan Fre­e­man.

En fi lm, som Pi­lou ind­spil­le­de i for­å­ret, da han afb rød sin selvvalg­te fa­mi­lie- pau­se til for­del for rol­len som Jesus- bød­del.

» Jeg hav­de sat al­le sejl til for at kun­ne hol­de fri sam­men med fa­mi­li­en, så kom den­ne her mu­lig­hed, som jeg ik­ke kun­ne si­ge nej til. Nog­le gan­ge kol­li­de­rer drøm­me og vir­ke­lig­hed, « sag­de han til BT ved den lej­lig­hed.

Pi­lous dø­be­navn er Jo­han Phi­lip As­bæk, og pri­vat bor han sam­men med dra­ma­ti­ke­ren An­na Bro, som han har dat­te­ren Ag­nes på tre­et­halvt sam­men med.

Fra én stor rolle til den an­den

Si­den Pi­lou As­bæk blev hædret som ’ Shoo­ting Star’ ved Ber­li­na­len i 2011, har han i den grad le­vet op til be­teg­nel­sen. Som den stør­ste ko­met på den dan­ske fi lm­him­mel er han gå­et fra den ene store rolle i Dan­mark til den an­den.

I tv- dra­ma­et ’ Bor­gen’ over kræ- ven­de rol­ler i To­bi­as Lind­holms ’ R’ og ’ Kaprin­gen’ til ’ Spies og Gli­strup’, ’ Stille hjer­te’ og som skur­ken Di­drich i Ole Bor­nedals fa­bel­ag­ti­ge tvdra­ma ’ 1864’.

Og Pi­lou er kendt for mi­nu­tiøs ka­rak­ter- re­search helt ned i de­talj­en. Hvis han spil­ler skibs­kok, ta­ger han nær­mest en bonus­ud­dan­nel­se som kok, så han kan hak­ke grønt­sa­ger så au­ten­tisk som mu­ligt. Når han spil­ler kri­mi­nel, går han til bunds i de kø­ben­havn­ske gangs­ter­mil­jø­er, og når han spil­ler sol­dat, som i ’ 9. april’, ’ 1864’ og den pre­mi­e­re­ak­tu­el­le ’ Kri­gen’, nær­stu­de­rer han mi­li­tæ­re ud­tryk, og ta­ger på stroppetur med rig­ti­ge sol­da­ter. Har få­et bå­de en Bo­dil og en Ro­bert Sidst­nævn­te er i øv­rigt li­ge short­li­s­tet som Dan­marks bi­drag til en Oscar i ka­te­go­ri­en ’ Bed­ste uden­land­ske fi lm’. Og der­hjem­me har Pi­lou al­le­re­de et par lo­ka­le ’ Oscars’. I form af en Bo­dil og en Ro­bert fra fi lmen ’ R’.

Pi­lou As­bæk har tid­li­ge­re snu­set til en­gelsk­ta­len­de rol­ler. Med Scar­lett Jo­hans­son i Luc Bes­sons ’ Lu­cy’, i den ame­ri­kan­ske tv- se­rie ’ The Bor­gi­as’, og se­ne­st i ’ Ben- Hur’ ( pre­mi­e­re i 2016). Men der er in­gen fa­re for, at suc­ce­sen sti­ger ham til ho­ve­d­et.

» Jeg hop­per ik­ke med på en hy­pe om min per­son. Jeg kan godt li­de op­mærk­som­he­den om mit sku­e­spil. Men det er to me­get for­skel­li­ge ting. Den ene er, at nog­le kan li­de mit ar­bej­de. Det an­det er mig som men­ne­ske. Jeg ved, at jeg har gjort mit bed­ste, og jeg ved, hvor jeg lig­ger på den ska­la, der hed­der godt og skidt. Og det er det, jeg for­hol­der mig til, « har han tid­li­ge­re sagt til BT.

Det er kom­bi­na­tio­nen af Lars von Tri­ers og Tho­mas Vin­ter­bergs dog­me­fi lm- kon­cept, den stær­ke dan­ske sku­e­spil­ud­dan­nel­se samt DRs ubrud­te ræk­ke af dra­masuc­ce­ser, der er fun­da­men­tet un­der den gyld­ne pe­ri­o­de for dansk fi lm og dra­ma i de sid­ste 15 år. Men det er Pi­lous fl id, di­sci­plin og ka­ris­ma­ti­ske ta­lent og til­ste­de­væ­rel­se i de dan­ske dra­ma­er på tv og det store lær­red, der er grund­la­get for den suc­ces, han gan­ske gi­vet vil få i ud­lan­det de kom­men­de år.

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

» Suc­ces er flyg­tigt. Så hvis al­le si­ger, at du er god, si­ger jeg ’ tu­sind tak’, og så læg­ger jeg det til si­de. Det vig­tig­ste er at vi­de, at jeg le­ver i kraft af min fa­mi­lie og mit ar­bej­de, « sag­de Pi­lou As­bæk til BT al­le­re­de i 2012. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.