Ramt i hjer­tet

BT - - TV - DRA­MA 09: 15 21: 00 22: 50 06: 00 07: 40 10: 55 15: 00 18: 05 13: 40 16: 30 19: 35 00: 35-

Det un­ge par Leo og Pai­ge le­ver beg­ge som kunst­ne­re i Chi­ca­go og er me­get fo­rel­ske­de i hin­an­den. En kold vin­ter­nat, ik­ke så lang tid eft er de­res bryl­lup, kom­mer par­ret ud for en tragisk bil­u­lyk­ke. Leo er uskadt, men Pai­ge slår ho­ve­d­et kraf­tigt, og det re­sul­te­rer i et svært hukom­mel­ses­tab. Ef­ter hun våg­ner i ho­spi­tals­sen­gen, kan hun ik­ke ken­de Leo og har ” glemt” de sid­ste par år af sit liv. Pai­ge be­fi nder sig psy­kisk og men­talt på sam­me sta­die som fem år tid­li­ge­re, hvor hun var en am­bi­tiøs ju­rastu­de­re­de. Hun for­står ik­ke, hvor­for hun ik­ke er på ta­le­fod med si­ne for­æl­dre, og hun kan ik­ke for­stå, hvor­for no­gen dog vil­le over­ve­je at drop­pe stu­di­er­ne og en loven­de kar­ri­e­re til for­del for kunst­n­er­li­vet. Præ­cis det hun end­te med at gø­re. Det er dog små­ting i for­hold til det stør­ste pro­blem. Pai­ge tror, at hun sta­dig er for­lo­vet med sin eks­kæ­re­ste Je­re­my, og fo­rel­sket i ham. Da Leo op­da­ger det, er han ved at op­gi­ve en­hver tan­ke om at få de­res par­for­hold tilbage på skin­ner.

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Men Pai­ge er Leos store kær­lig­hed, og han næg­ter at gi­ve op, så han be­slut­ter at for­fø­re Pai­ge, som da de mød­tes for før­ste gang. ( TV 2)

( T) From the Earth to the Moon. Amr. sci­en­ce fi­ction- film fra 1958. ( T) Præ­ri­ens sor­te ryt­ter. Amr. western fra 1941.

April i Pa­ris. Amr. mu­si­cal fra 1952. ( T) Grand Prix. Amr. dra­ma fra 1966. ( T) En mand steg af to­get. Amr. dra­ma fra 1955. ( T) Bjer­ge­nes en­som­me ryt­ter. Ame­ri­kansk western fra 1957. ( T) El­vis on Tour. ( T) The Secret Part­ner. En­gelsk krimi fra 1961. To hår­de dren­ge fra Arizo­na. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1965.

Van Hor­nes blo­di­ge vej. Ame­ri­kansk western fra 1972.

( T) Shaft i Afri­ka. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1973.

Nat- tv.

Chan­ning Ta­tum som Leo og Rachel McA­dams som Pai­ge i det ro­man­ti­ske dra­ma ” Elsk mig igen” fra 2012.

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.