Niki­ta KLÆ­STRUP

BT - - SØNDAG -

Hvad vil du ger­ne æn­dre her i Dan­mark? Hvad er du god til? Er det en god idé, at nyud­dan­ne­de sosu­as­si­sten­ter kan kø­re stu­den­ter­kør­sel?

Hvad er lyk­ke for dig?

Hvad kan ir­ri­te­re dig? Hvem er dit for­bil­le­de el­ler idol? Hvad me­ner du gør en mand in­ter­es­sant?

Har du et mot­to?

20 år - ung­doms­po­li­ti­ker ( LA) og re­to­rik­s­tu­de­ren­de, bor i København

Man­ge ting! Vej­ret, men det er svært. Vi kun­ne godt ha­ve et lidt me­re in­ter­es­sant dy­re­liv, vil­le det vir­ke­lig slå os ihjel at im­por­te­re nog­le el­ge? Po­li­tisk vil jeg ger­ne ar­bej­de for la­ve­re skat­ter og af­gift er, men lad os be­gyn­de med el­ge­ne. At over­fodre kat­te og væ­re skyl­dig i uagt­somt drab på plan­ter. Nej. Stu­den­ter­kør­sel er en tra­di­tion for­be­holdt stu­den­ter. Sosu­as­si­sten­ter har na­tur­lig­vis fortjent at fejre af­slut­tet ud­dan­nel­se, men så må de la­ve de­res egen tra­di­tion. Jeg holdt jo hel­ler ik­ke sven­de­gil­de, da jeg blev stu­dent. Man­ge for­skel­li­ge ting, men gan­ske over­ord­net må det væ­re en fø­lel­se af, at i et gi­vent øje­blik er der in­tet, der skul­le væ­re an­der­le­des. Folk, der si­ger fre ek­sem­pel i ste­det for for ek­sem­pel. Folk, der hæl­der mælk i før mor­gen­madspro­duk­tet. Folk der ta­ger ket­chup­pen ud over po­m­frit­ter­ne frem­for ved si­den af, så man kan dyp­pe po­m­frit­ter­ne som et nor­malt men­ne­ske.

Min mor. Det vig­tig­ste er, at han er sjov. Han skal og­så væ­re spæn­den­de og in­ter­es­sant, så man har no­get at snak­ke om. Jeg er me­re til­truk­ket af per­son­lig­he­den end af ud­se­en­det. » Hus­bands co­me and go but the Cha­nel Sling­ba­ck is fore­ver. « ( Mænd kom­mer og går, men Cha­nels Sling­ba­ck- sko va­rer evigt). El­ler stort set alt, Ka­ren Wal­ker fra ’ Will And Grace’ har sagt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.