Er sex no­get, man kun de­ler med én?

Fo­re­stil­lin­gen om den ene­ste ene by­der op til tosomhed. Til kun at ha­ve sex med den, man el­sker. Men der er et al­ter­na­tiv til to­som­he­den, me­ner se­xo­log

BT - - SØNDAG - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk

Sidst, jeg var sam­men med en an­den end min kæ­re­ste, kom jeg hjem og var ét stort smil. Men ik­ke nok med det, så var min lyst til min kæ­re­ste enorm, og da vi eft er­føl­gen­de hav­de sex, føl­te jeg mig tæt­te­re på ham end no­gen­sin­de før « . Så­dan skri­ver en kvin­de i et de­bat­ind­læg i Ber­ling­s­ke om sit for­hold til sin kæ­re­ste. Og hun er ik­ke ale­ne.

Se­xo­log Sa­ra Skaarup le­ver selv i et åbent for­hold, hvor sex ik­ke er no­get, som man kun de­ler med hin­an­den. Selv­om sam­fun­det har lært hen­de om den ro­man­ti­ske fo­re­stil­ling ved to­som­he­den gen­nem even­tyr og fi lm, så ved hun, at det ik­ke er no­get, der vir­ker for hen­de – el­ler for hen­des mand for den sags skyld. I hvert fald ik­ke i læng­den.

» Når man er fo­rel­sket, så har man næ­sten al­tid et na­tur­ligt tun­nel­syn på hin­an­den. Li­vet vir­ker plud­se­lig let, og man vil ger­ne be­va­re den fø­lel­se i man­ge år. Men re­a­li­te­ten vi­ser, at det er rig­tig svært. Når man har haft 10- 20 års sam­liv, så be­gyn­der de fl este men­ne­sker godt at kun­ne for­stå, at der er en form for ud­længsel el­ler en trang til at prø­ve an­dre ting og­så, « si­ger Sa­ra Skaarup og til­fø­jer, at der er ut­ro­skab i hvert an­det for­hold.

Sex er min­dre far­ligt end løgn

» Man skal kig­ge på sin hi­sto­rik og så si­ge: ’ Ja, okay, jeg har væ­ret tre af mi­ne gam­le kæ­re­ster ut­ro, så mon ik­ke jeg får lyst til an­dre på et tids­punkt?’, « si­ger Sa­ra Skaarup.

Det gik op for hen­de, at de nor­mer, hun hav­de for kær­lig­hed og seksu­a­li­tet, ik­ke var hen­des eg­ne. At det var nog­le, hun hav­de adop­te­ret, og at de ik­ke pas­se­de til hen­de. Hun kom frem til, at når det kom til styk­ket, er sex nok min­dre far­ligt end løgn.

» Der­for la­ve­de vi en mo­del, hvor dét at væ­re ær­lig er vig­ti­ge­re end aft alen om, at man al­drig må væ­re sam­men med an­dre end hin­an­den . For mig er ut­ro­skab løgn – ik­ke, hvis min mand har sex med an­dre. Det er ik­ke no­get, han gør mod mig, det er no­get, som han gør for sig selv. «

Det er svært at bli­ve sam­men. Svært at væ­re ’ os to mod ver­den’. Det vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik med al ty­de­lig­hed. Fak­tisk har det al­drig væ­ret svæ­re­re at bli­ve sam­men. Ik­ke en­gang halv­de­len lyk­kes med det og må skil­les. Det skyl­des iføl­ge par­te­ra­pe­ut Pe­ter Kongs­haug, at vi op­dra­ges til at væ­re lyst­sty­re­de gen­nem det tid­li­ge in­sti­tu­tions­liv.

» Man sæt­ter i hø­je­re grad sig selv i før­ste ræk­ke, og man er dår­lig til at se må­let med si­ne hand­lin­ger, og det li­der par­for­hol­det un­der. Ken­der man ik­ke må­let med sit par­for­hold, hvor­for man kom­mer hjem til skri­gen­de unger og va­ske­tøj, så er der ik­ke no­gen, der kan ham­le op med en vil­lig mand el­ler kvin­de med en fl aske champag­ne. Der er in­gen for­plig­tel­se i det. Se­xim­pul­sen ta­ger over, for den er bi­o­lo­gisk fun­de­ret i os, « si­ger Pe­ter Kongs­haug, der ik­ke me­ner, at det åb­ne for­hold vil kun­ne ven­de kur­ven for det sti­gen­de an­tal skils­mis­ser.

Der­til har han set for me­get smer­te i sit te­ra­pi­lo­ka­le i for­bin­del­se med sex uden for par­for­hol­det.

Svært på den lange ba­ne

» Der er ik­ke man­ge par­for­hold, som jeg ken­der til, der over­le­ver, at man har sex med an­dre end hin­an­den. Det kan godt fun­ge­re et styk­ke tid, men jeg har kun set få til­fæl­de, hvor det lyk­kes på den lange ba­ne. Hvad jeg til gen-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.