’’

BT - - SØNDAG -

gæld har set, er gråd og smer­te i for­bin­del­se med den ut­ryg­hed, det gi­ver, når ens part­ner er sam­men med an­dr. e «

Sa­ra Skaarup tog snak­ken om det åb­ne for­hold op for ti år si­den.

Hun var på et kur­sus, hvor hun mød­te no­gen, der le­ve­de så­dan, og mær­ke­de straks, at det var en snak, som de skul­le ha­ve der­hjem­me. El­lers var hun ban­ge for, at hun vil­le be­gyn­de at gå bag om ryg­gen på sin mand med an­dre. Men sam­ta­len om br­ud­det med to­som­he­den er ik­ke let.

» Man ved jo ik­ke, om ens part­ner lø­ber skri­gen­de væk, hvis man læg­ger sve­sken på di­sken. Og det er da ik­ke al­le, der kan væ­re med på et åbent for­hold, men jeg tror på, det er vig­tigt at ta­ge snak­ken al­li­ge­vel – og­så selv­om man er to me­get mo­no­ga­me men­ne­sker, for det er gråzo­ner­ne, der gi­ver smer­te i for­hol­det, « si­ger Sa­ra Skaarup.

Sam­ta­len om to­som­he­den – om mål og me­ning – er helt af­gø­ren­de for par­for­hol­dets frem­tid, me­ner Pe­ter Kongs­haug. Men han me­ner og­så, at det for de fl este er vig­tigt, at man kun har hin­an­den:

» At man ik­ke er den vig­tig­ste he­le ti­den, er for man­ge men­ne­sker af­gø­ren­de pro­ble­ma­tisk. Man­ge vil hel­le­re væ­re ale­ne end ik­ke at væ­re den ene­ste. «

Gråzo­ner skal ud­jæv­nes

Pe­ter Kongs­haug me­ner, som Sa­ra Skaarup, og­så, at gråzo­ner­ne skal ud­jæv­nes, for at par­for­hol­det kan over­le­ve.

» Man­ge skils­mis­ser skyl­des, at det er svært for par at få ind­ledt den sam­ta­le om, hvor svært det er at væ­re bun­det af en tosomhed, « si­ger Pe­ter Kong­haug.

Sa­ra Skaarup har skre­vet en bog om sit og an­dres åb­ne for­hold. Det vil si­ge, at hun har en mand, som hun el­sker, og som er far til hen­des børn, men hun har og­så kæ­re­ster ved si­den af. Fo­to: Martin Syl­vest Andersen De­fi nér en kon­kret ram­me for, hvad je­res in­di­vi­du­el­le se­xliv går ud på. Beg­ge skal væ­re gla­de for ram­men. Vær 100 pro­cent eni­ge om, hvad det er, I even­tu­elt sæt­ter hin­an­den fri til. Un­der­søg lø­ben­de, om den hid­ti­di­ge ram­me sta­dig pas­ser. For­tæl det, hvis en min­dre ud­for­dring bli­ver til en in­dre kon­fl ikt. Justér, så ram­men al­tid stem­mer overens med for­hol­dets til­stand og beg­ges be­hov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.