VER­DENS VIL­DE­STE

BT - - SØNDAG -

tion, der skal sør­ge for kon­stant ud­skift ning af luft og sik­re, at kul­dioxid­hol­dig udån­ding­s­luft for­svin­der fra de om­bord­væ­ren­des an­sig­ter. Iføl­ge astro­nau­ter er det en over­væl­den­de og fan­ta­stisk op­le­vel­se. Man kan så let som in­gen­ting ’ løft e’ og fl yt­te gen­stan­de, der på Jor­den vil­le ve­je fl ere hund­re­de ki­lo. Og man kan ’ fl yve’ fra den ene en­de af et mo­dul til den an­den med blot et en­kelt skub. Men det kræ­ver

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015 til­væn­ning. Rum­de­bu­te­ren­de astro­nau­ter som An­dreas Mo­gen­sen ri­si­ke­rer rum­sy­ge med kval­me og ho­ved­pi­ne. Der­til kom­mer rygs­mer­ter, for­di ryg­hvirv­ler­ne gi­ver sig uden

Ja, der er fl ere små vin­du­er samt et en­kelt helt for­mi­da­belt ud­sigts­punkt. Det er cupo­la­en – en ud­sigtskup­pel be­stå­en­de af seks tra­pez­for­me­de vin­du­er samt et stort, rundt vin­due i mid­ten: Det stør­ste no­gen­sin­de la­vet til rum­fart. Det har en di­a­me­ter på 80 cm. Cupo­la­en blev frag­tet op med en rum­fær­ge i 2010 og har si­den med­vir­ket til at høj­ne livskva­li­te­ten om bord. Fra vin­du­er­ne har man men­ne­ske­he­dens mest over­væl­den­de ud­sigt til vo­res blå pla­net. An­dreas Mo­gen­sen har set frem til at kun­ne sid­de i cupo­la­en og ny­de ud­sig­ten, og han har sagt, at han hå­ber at få øje på Dan­mark. Astro­naut Kjell Lind­gren ( USA), prø­ver at spi­se ap­pels­i­ner om bord ISS. Fo­to: AFP/ NA­SA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.