AR­BEJDS­PLADS

BT - - SØNDAG -

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015 det mang­len­de tryk. Man kan vok­se med fl ere cen­ti­me­ter. Det for­sø­ger An­dreas Mo­gen­sen at mod­vir­ke ved at væ­re iført et stramt så­kaldt ’ skinsuit’ i en del af si­ne våg­ne ti­mer. Den dan­ske rum­pionér når un­der si­ne ot­te da­ge på ISS ik­ke at væn­ne sig til at væ­re vægt­løs. Man bli­ver for­vir­ret over, hvad der er op­pe og ne­de, for­di der re­elt ik­ke er et ’ op’ el­ler ’ ned’. Og hvis man kom­mer til at sæt­te lidt for hårdt fra med et skub fra en væg, fa­rer man for hur­tigt af sted og ri­si­ke­rer at slå sig el­ler øde­læg­ge ud­sty r. Der­til kom­mer alt be­svæ­ret med at kon­trol­le­re væ­ske, der ba­re svæ­ver rundt som drå­ber – det væ­re sig fra et nys, fra drik­ke­va­rer el­ler, al­ler­vær­st, opkast og lig­nen­de. man ved at an­ven­de en sær­lig tørs­ham­poo, som man gni­der ind i hå­ret med et lil­le hånd­klæ­de. Det er vig­tigt at su­ge al­le lø­se hår op, for det er ube­ha­ge­ligt at få små, svæ­ven­de hår i øj­ne el­ler mund. Al­le drik­ke­va­rer lig­ger i for­seg­le­de be­hol­de­re, som man drik­ker af med su­ge­rør. Ma­den er præ­fa­bri­ke­ret, oft e fryse­tør­ret og lig­ger ty pisk i då­ser el­ler vaku­um­po­ser – det væ­re sig ris, grønt­sa­ger el­ler kød. En del af ma­den var­mes op el­ler til­sæt­tes varmt vand. Man kan spi­se ma­den på stort set sam­me må­de som på Jor­den. Men f. eks. kan man ik­ke spi­se al­min­de­ligt brød, for­di det krum­mer. Til gen­gæld kan man f. eks. spi­se tor­til­las, for­di man kan bi­de i det uden ri­si­ko for at ska­be små sky­er af krum­mer. Man kan og­så smø­re ek­sem­pel­vis hon­ning el­ler pe­a­nut­but­ter på tor­til­la­er­ne, for­di det klæ­ber. væg­gen. Hvis den ik­ke var fastspændt, vil­le de ri­si­ke­re at fl yde rundt in­de i ka­bi­nen. Mens An­dreas Mo­gen­sen er på ISS, er der ni om­bord­væ­ren­de. Af sam­me år­sag har han ik­ke en sove­ka­bi­ne, men må fi nde et ro­ligt og mørkt hjør­ne, hvor han kan spæn­de sin sovepo­se fast. Astro­nau­ter sover ty pisk dår­li­ge­re og i kor­te­re tid ad gan­gen end på Jor­den. Det skyl­des bl. a., at der går kuk i krop­pens in­dre ur, for­di man op­hol­der sig kon­stant i kun­stig be­lys­ning, og hvis man kig­ger ud ad et vin­due, er der evig skift mel­lem nat og dag på pla­ne­ten ne­de­nun­der. Man­ge har og­så ma­re­ridt. ti­mer lange ar­bejds­da­ge.

Oft e skal der og­så ud­fø­res små og stør­re re­pa­ra­tio­ner el­ler ud­skift nin­ger af ned­brud­te ele­men­ter, det væ­re sig toilet­ter, el­pæ­rer, ven­ti­la­tion el­ler kli­maan­læg. I nog­le til­fæl­de er det nød­ven­digt med lang­va­ri­ge rumvan­drin­ger for at re­pa­re­re sol­pa­ne­ler, ud­ven­di­ge in­stru­men­ter og lig­nen­de. Der hersker og­så stor travlhed, når der an­kom­mer rum­ski­be med fragt el­ler nye astro­nau­ter.

En­de­lig bru­ger hvert en­kelt be­sæt­nings­med­lem dag­ligt et par ti­mer på hård mo­tion og træ­ning, bl. a. på sær­li­ge lø­bebånd og dan­sk­ud­vik­le­de mo­tions­cyk­ler. Uden træ­ning svæk­kes knog­ler og mus­k­ler med stor hast i vægt­løs­he­den.

Her om bord den in­ter­na­tio­na­le rum­sta­tion, ISS, skal An­dreas Mo­gen­sen ar­bej­de i 10 da­ge med at ud­vik­le og af­prø­ve nye tek­no­lo­gi­er. Fo­to: AFP/ NA­SA Ja, der er internet om bord. Men af sik­ker­heds­hen­syn må de ik­ke med­brin­ge per­son­lig mo­bil, iPad el­ler com­pu­ter. Fra com­pu­te­re på ISS kan de sen­de mail, og via et sær­ligt com­pu­ter­pro­gram kan de på ud­valg­te tids­punk­ter vi­deo­te­le­fo­ne­re til fa­mi­lie og lig­nen­de. An­dreas Mo­gen­sen an­kom fre­dag til ISS med rus­se­ren Ser­gej Vol­kov og ka­sak­he­ren Aj­dyn Aim­be­tov. På ISS er i for­vej­en rus­ser­ne Gen­na­dij Pa­dal­ka, Mik­hail Kor­ni­en­ko og Oleg Ko­no­nen­ko, ame­ri­ka­ner­ne Scott Kel­ly og Kjell Lind­gren samt ja­pa­ne­ren Ki­miya Yui. Kel­ly og Kor­ni­en­ko skal op­hol­de sig i et helt år på ISS som led i et me­di­cinsk for­søg. Pa­dal­ka er den ak­tu­el­le kom­man­dør el­ler chef på ISS. På re­tur­rej­sen får Mo­gen­sen føl­ge­skab af Pa­dal­ka og Aim­be­tov. Ved hjem­kom­sten vil Gen­na­dy Pa­dal­ka væ­re den mest er­far­ne astro­naut i hi­sto­ri­en med sam­men­lagt 804 da­ge i rum­met bag sig. De tre stør­ste fa­rer er nok brand, am­mo­ni­ak og rum­skrot. Så sent som 16. juli måt­te be­sæt­nin­gen i hast kry­be i ly i en So­juz- kap­sel som føl­ge af ri­si­ko for kol­li­sion med rum­skrot. Selv stum­per på min­dre end en cen­ti­me­ter fra øde­lag­te sa­tel­lit­ter kan slå hul på skro­get. Eft er­føl­gen­de æn­dre­de man ved hjælp af ra­ket­dy­ser på rum­sta­tio­nens højde og der­med kredsløb, hvil­ket i øv­rigt er år­sag til, at An­dreas Mo­gen­sen og co. måt­te bru­ge 51 ti­mer og ik­ke ba­re seks på at nå derop fra Jor­den.

I 1997 op­stod der en liv­stru­en­de brand på den rus­si­ske rum­sta­tion Mir. Det lyk­ke­des i sid­ste øje­blik be­sæt­nin­gen at ned­kæm­pe bran­den. Det har ført til me­get om­fat­ten­de brand­sik­ker­hed på ISS.

Den sund­heds­far­li­ge væ­ske am­mo­ni­ak bru­ges til ned­køling på ISS. I ja­nu­ar i år måt­te de ame­ri­kan­ske astro­nau­ter om bord sø­ge til­fl ugt i den rus­si­ske af­de­ling som føl­ge af mi­stan­ke om am­mo­ni­aklæk. Hel­dig­vis vi­ste det sig at væ­re falsk alarm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.