MIT FOTOALBUM

BT - - SØNDAG -

Født 8. novem­ber 1994. Ung­doms­po­li­ti­ker, de­bat­tør og fo­to­mo­del. Klæ­strup er med­lem af Li­be­ral Al­li­an­ce ( LA), men var ind­til eft er fol­ke­tings­val­get i 2015 med­lem af Kon­ser­va­tiv Ung­dom ( KU). Hun stam­mer fra Guld­borgs­und Kom­mu­ne, er stu­dent fra Vor­ding­borg Gym­na­si­um og HF, og er nu re­to­rik­s­tu­de­ren­de ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. For sent til abort

Jeg ved ik­ke li­ge, hvad der var sket med mit ene øre. Det ser lidt sært ud, men jeg tror, det er for­di, jeg li­ge har haft en hue på. Mi­ne blå øj­ne var og­så me­get ty de­li­ge den­gang. På et tids­punkt spurg­te folk, om jeg brug­te kon­taktl­in­ser, for­di de så lidt skræm­men­de blå ud, når ly­set ram­te fra en be­stemt vin­kel. Men de er helt na­tur­li­ge. Mi­ne for­æl­dre blev skilt, al­le­re­de in­den jeg kom ind i bil­le­det – og de fandt sam­men og gik fra hin­an­den igen kort eft er, jeg var født. Min sø­ster dril­le­de mig med, at vo­res mor Mary- An­ne ik­ke var plan­lagt- gravid med mig, så min sø­ster kal­der mig ’ abort­ba­by’. Min mor op­da­ge­de først sin gravi­di­tet, da det var for sent til en abort. Min bi­o­lo­gi­ske far har jeg kun me­get lidt kon­takt med i dag. Ham, jeg al­tid har be­trag­tet som min far, er min mors mand, Hen­rik.

1.

Vok­set op på Lol­land- Fal­ster

Jeg er vok­set op på Lol­land- Fal­ster, først i Ny­sted og si­den en hel del an­dre ste­der, blandt an­det i en vil­la­lej­lig­hed i Ny­kø­bing. Til sidst køb­te vi et hus i Guld­borg, og jeg tror, jeg har haft en me­get nor­mal op­vækst, selv­om der er me­get snak om Lol­land- Fal­ster. Men da jeg blev lidt æl­dre og ger­ne vil­le be­sø­ge ve­nin­der i we­e­ken­der­ne, syn­tes jeg, det var ir­ri­te­ren­de at bo et sted, hvor der ik­ke var bus­ser. Bil­le­det er fra for­le­den dag, da jeg var hjem­me hos min mor og hav­de ta­get alt mit be­skid­te tøj med.

2.

Mor stem­mer på En­heds­li­sten

Jeg er vok­set op med en mor, der stem­mer på En­heds­li­sten, og en so­ci­al­de­mo­kra­tisk far, og det er jo langt fra Li­be­ral Al­li­an­ce, som jeg nu er med­lem af. Hvor me­get hun for­søg­te at in­dok­tri­ne­re mig den­gang, ved jeg ik­ke. Men hun kom­men­te­re­de, når vi så TV- Avi­sen. Hun lær­te mig, at man skal hjæl­pe dem, der er tæt på. Det er en ting, jeg har med hjem­me­fra. Jeg går ger­ne hen og spør­ger turi­ster, der står med et kort på Strø­get, om jeg kan hjæl­pe dem med at fi nde vej. Og for­le­den, da jeg kør­te i bus på vej hjem fra by­en, så jeg, at en pi­ge var fal­det i søvn. Jeg væk­ke­de hen­de og spurg­te hen­de, hvor­når hun skul­le af. Jeg sy­nes, det vil­le væ­re synd for hen­de at kø­re for langt. En ung kvin­de kan godt spør­ge en an­den ung kvin­de om no­get, hvis det var en vok­sen mand, der ha­ve spurgt, vil­le der sik­kert ha­ve væ­ret fa­re­sig­na­ler i det. På bil­le­det er jeg sam­men med ve­nin­der, da jeg gik i ni­en­de.

3.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.