Vo­res for­hold hæn­ger i en tynd tråd

BT - - SØNDAG - Bt. dk/ brev­kas­ser

Hej An­net­te! Jeg står i en tr­æls si­tu­a­tion. Min kæ­re­ste og jeg har pro­ble­mer med se­xli­vet. Vi er kun i 20er­ne og har væ­ret sam­men i to år nu. Jeg har pro­ble­mer med at fi nde ly­sten, og hun har man­ge be­hov, der ik­ke bli­ver op­fyldt. Det er oft est der­for, vi al­tid kom­mer i skæn­de­ri, når vi ta­ler om sex. Vi er desvær­re der­u­de, hvor det hæn­ger i en tynd tråd. Hvad kan man gø­re for at få ly­sten tilbage? Jeg står som et kæm­pe spørgs­måls­tegn i det her.

Mvh. Las­se for­skel­li­ge reg­ler for, hvad der er rig­tigt og for­kert, hvad der er pligt og ret. Man­ge kvin­der har be­hov for, at man­den ta­ger del i hus­li­ge plig­ter, og der­for bli­ver det en slags re­gel i de­res liv. Kvin­den kan ik­ke ny­de, hvis ik­ke hen­des spil­le­reg­ler er ble­vet fulgt. Det er et me­get ty­pisk møn­ster, og der gæl­der lig­nen­de møn­stre for mænd, men oft e hjæl­per det at få talt om, at reg­ler skal væ­re fæl­les, og at in­gens reg­ler er vig­ti­ge­re end part­ne­rens.

Det kan og­så væ­re, du hen­ty­der til ar­bejds­mæs­si­ge be­hov. Kø­rer det ik­ke for hen­de kar­ri­e­re­mæs­sigt? Det­te kan væ­re en stor be­last­ning for bå­de kvin­der og mænd. I de se­ne­re år har jeg få­et fl ere og fl ere bre­ve fra mænd, der op­le­ver, at de ik­ke kan præ­ste­re seksu­elt, hvis de en­ten ik­ke fø­ler sig værds­at på ar­bejds­plad­sen, el­ler hvis de i øv­rigt er stres­se­de på de­res job. Er det no­get, du kan nik­ke gen­ken­den­de til? Og så er der selv­føl­ge­lig den lidt me­re åben­ly­se: At je­res par­for­hold må­ske træn­ger til et eft er­syn. Har I glemt at væ­re kæ­re­ster? Er der gå­et prak­tik i den? Er I må­ske ( og her spil­ler al­de­ren ind) be­gyndt at ud­vik­le jer lidt i hver sin ret­ning? He­le li­vet igen­nem er det vig­tigt at gi­ve sit par­for­hold et tjek en gang imel­lem.

Se he­le An­ne­tets svar på bt. dk/ brev­kas­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.