Vi vil se klas­si­ker­ne Lon­don:

BT - - REJSER - Ju­dith Be­tak be­tak@ ber­ling­s­ke. dk

STOR­BY­FE­RIE

Det var i 1834, Ma­da­me Tus­saud åb­ne­de sin ud­stil­ling af voks­fi­gu­rer i Ba­ker Stre­et i Lon­don. 50 år se­ne­re flyt­te­de ud­stil­lin­gen til Maryle­bo­ne Ro­ad, hvor den sta­dig lig­ger den dag i dag.

Der ryk­ker he­le ti­den nye kend­te ind på Maryle­bo­ne Ro­ad. I juli i år kun­ne den bri­ti­ske sku­e­spil­ler Hel­len Mir­ren for ek­sem­pel præ­sen­te­re sig selv. Og de bri­tisk kon­ge­li­ge, som man her kan kom­me helt tæt på, bli­ver jævn­ligt op­da­te­ret.

Ma­da­me Tus­sauds er evig ung, og ud­stil­lin­gen er trods man­ge an­dre nye og al­ter­na­ti­ve be­gi­ven­he­der man­ge dan­ske­res fo­re­truk­ne se­vær­dig­hed i Lon­don.

Det er Spies, som har la­vet en top­ti- li­ste ba­se­ret på de at­trak­tio­ner, som rej­se­bu­reau­ets lon­don­rej­sen­de har boo­k­et hjem­me­fra.

Den bri­ti­ske ho­ved­stad har i man­ge år væ­ret dan­sker­nes fo­re­truk­ne stor­by­rej­se­mål, og i de se­ne­ste to år har Spies øget sal­get af rej­ser til by­en med 25 pct.

» Vo­res di­a­log med kun­der­ne vi­ser ty­de­ligt, at det i dag er gå­et fra ’ Hvil­ken stor­by skal vi væl­ge?’ til ’ Hvad vil vi op­le­ve på vo­res stor­by­fe­rie?’, « si­ger Spies’ kom­mu­ni­ka­tions­chef Tor­ben Andersen.

Og må­lt ef­ter de bil­let­ter til Lon­dons at­trak­tio­ner, som gæ­ster­ne al­le­re­de har be­slut­tet sig for og boo­k­et hjem­me­fra, er det for­u­den Ma­da­me Tus­sauds de store mu­si­cals, der træk­ker, når vi skal plan­læg­ge tu­ren til Stor­bri­tan­ni­ens ho­ved­stad.

Sku­e­spil­le­ren He­len Mir­ren med he­le tre ver­sio­ner af sig selv på Ma­da­me Tus­sauds i Lon­don. Kan du se, hvem der er den rig­ti­ge He­len Mir­ren? Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.