Hots­pot: Sto­ck­holm

BT - - REJSER - An­ne Axholm rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk

ST0RBYFERIE ver­den­skendt og stjer­nen er ik­ke fal­met si­den, for­di Svensk Tenn for­ny­er sig he­le ti­den. Sti­len er langt fra mini­ma­li­stisk. Der er smæk på far­ver­ne og sti­len er per­son­lig. Hvor: Strand­vä­gen 5 In­fo: svenskt­tenn. se som Sprall en­ten selv de­sig­ner el­ler ud­væl­ger med hård hånd.

Le­ge­tø­jet skal ud­vik­le børns fan­ta­si og kre­a­ti­vi­tet, og alt skal væ­re i hø­je­ste kva­li­tet som for ek­sem­pel » sang­po­sen « – en stof­po­se med seks stof- fi­gu­rer for­met som en ed­der­kop, bus, kat el­ler en stjerne. Så træk­ker bar­net en fi­gur fra po­sens mør­ke, og så kan der bli­ve sun­get » Pe­ter Ed­der­kop « og an­dre bør­ne­san­ge i takt med, hvad der bli­ver truk­ket op.

Sprall lig­ger fle­re ste­der i Sto­ck­holm og har og­så en stor web- shop, hvis det glip­per med at nå for­bi. Hvor: Ny­bro­ga­tan 51 In­fo: sprall. se Broms må væ­re Sto­ck­holms mest om­bej­le­de sted for brunch. Hver we­e­kend går man­ge for­gæ­ves, for­di de ik­ke har be­stilt bord i for­vej­en. Men man kan væ­re hel­dig at få et par » drop in « - plad­ser i ba­ren.

Broms lig­ger på en bred pa­ri­ser­ag­tig bou­le­vard, hvor det bed­re bor­ger­skab bor, og kvin­der­ne går i Cha­nel- jumpsu­its, mens de luf­ter de­res små hunde. Li­ge ved ind­gan­gen min­der Broms dog me­re om den eks­klu­si­ve de­li De­an & De­luca i New York, for­di der sæl­ges alt fra fri­ske blom­ster og grøn­ne plan­ter til frisk­bagt brød og ka­nel­bul­lar, de­li­ka­tes­ser og ta­ke- away.

Chi­a­grød med sprø­de kokos­fla­ger, frisk­bag­te vaf­ler og rød­be­deju­i­ce er blot nog­le af mu­lig­he­der­ne på me­nu­kor­tet til en brunch. Hvor: Kar­lavä­gen 76 In­fo: brom­skar­la­plan. se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.