Læ­ser­nes eg­ne tips Ver­den rundt:

BT - - REJSER - Re­dak­tio­nen rej­se­liv@ ber­ling­s­ke. dk Iris

STOR­BY­FE­RIE

I for­bin­del­se med vo­res kon­kur­ren­ce om fly­bil­let­ter til Mila­no modt­og vi her på rej­se­re­dak­tio­nen et hav af tips til stor­by­er rundt om i he­le ver­den fra jer læ­se­re. Vi brin­ger her et ud­valg af dem.

Rom/ Rom er en fan­ta­stisk by, men især vil jeg an­be­fa­le Tra­ste­ve­re- om­rå­det. Der er så hyg­ge­ligt. Vi fandt en lil­le re­stau­rant, som ik­ke så ud af så me­get, men det var vir­ke­lig vels­ma­gen­de mad. Vi kom­mer der ger­ne igen. Ste­det hed­der Mon­zu Vla­di. An­na Klausen Po­r­to/ Vi­no­lo­gia på Rua de Jo­ao 28- 30 er en lil­le lo­kal vin­bar med et højt kva­li­fi­ce­ret per­so­na­le, der ved alt om de man­ge fla­sker po­rtvin, de har på hyl­der­ne. Al­le fla­sker er fra lo­ka­le pro­du­cen­ter, og der er til sta­dig­hed me­re end 200 åb­ne fla­sker, der sæl­ges glas­vis. Vi tog en gu­i­det smag­ning og smag­te su­per po­rtvi­ne, som vi vil hu­ske me­get læn­ge – og så li­ge et stjer­neg­las til sidst. Som et ek­stra kuriosum har de en na­bo i po­r­ten ved si­den af, som el­sker at dan­se: En skøn, gam­mel dame med for­klæ­det på, gang i ghet­tobla­ste­ren og hof­ter­ne med sy­da­me­ri­kan­ske ryt­mer, og så dan­ser hun ba­re der­u­dad med kæm­pe livs­glæ­de. Ma­ri­ann Mel­he­de­gaard Bra­si­lia/ Selv om den lig­ger me­re iso­le­ret i for­hold til stor­by­er­ne São Paulo og Rio, har Bra­si­lia mindst li­ge­så me­get at by­de på, bå­de i form af shop­ping, mad og kul­tur. Bra­si­lia har et fan­ta­stisk ga­de­mar­ked ved TV- tår­net, der­u­d­over er den bed­ste re­stau­rant i Bra­si­lia dre­vet af en dan­sker ( re­stau­ran­ten Aquavit). Rachel El­le­bye Ber­lin/ Som Ber­lin- fa­na­ti­ker kan jeg an­be­fa­le min ynd­lings­re­stau­rant i Ber­lin: Stän­di­ge Ver­t­re­tung på Schif­f­bau­er­damm 8. På ste­det er der bå­de uden­dørs- og in­den­dørs- ser­ve­ring. Den uden­dørs ser­ve­ring fo­re­går langs med Spree, og der er så­le­des di­rek­te ud­sigt til flo­den. Ste­det fun­ge­re­de frem til Mu­rens fald som re­præ­sen­ta­tions­lo­ka­ler for Øst­tys­kland, og re­stau­ran­tens væg­ge er de­ko­re­ret med fo­tos fra ti­den fra 1945 til Mu­rens fald. Der er en hyg­ge­lig og af­slap­pet stem­ning, og ma­den er god. Vi­be­ke Se­strup Mün­chen/ Be­søg den olym­pi­ske by i Mün­chen og slut af med en svøm­me­tur i det olym­pi­ske bas­sin i Olym­pi­a­hal­le. Ole Re­bi­en Bu­da­pe­st/ Bu­da­pe­st er en stor­by på godt og ondt med mas­ser af men­ne­sker og » turist­fæl­der « . Bli­ver man træt i ho­ve­d­et af alt det le­ben, er der et lil­le te­hus – 1000 TEA – i en bag­gård til et af ho­vedstrø­ge­ne. Ind­gan­gen til bag­går­den er klemt in­de mel­lem køk­ke­nind­gan­gen til en re­stau­rant og en ta­ske­for­ret­ning. Straks man træ­der ind, er tem­po­et og stres­sni­veau­et sæn­ket helt enormt. Per­so­na­let er un­ge men­ne­sker, der i den grad ved, hvad de sælger, og bræn­der for sa­gen. Be­tje­nin­gen fo­re­går på ge­brok­kent en­gelsk, men man får et ud­før­ligt me­nu­kort over ste­dets man­ge for­skel­lig­ar­te­de slags te i al­le af­skyg­nin­ger: varm, lun­ken, kølig el­ler kold – de har det he­le . Hen­rik Fal­ken­fleth Bo­ston/ Man­ge ved ik­ke, at der lig­ger en mas­se små øer li­ge uden for hav­nen i Bo­ston, hvor der bl. a. er bå­d­t­u­re ud for at se på hva­ler. Ude på øer­ne er der og­så gan­ske go­de stran­de, som man har næ­sten helt for sig selv. Heidi Ras­mus­sen Fi­ren­ze/ Min mand og jeg har væ­ret utal­li­ge gan­ge i Fi­ren­ze gen­nem 40 år. Den­ne som­mer op­da­ge­de vi JT caf­fe på Pi­a­zza Pit­ti, som åb­ne­de 1. sep­tem­ber 2014. Caféens mot­to er: » Li­vet be­gyn­der ef­ter kaf­fen « . At­mos­fæ­ren er skøn og af­slap­pet. Æste­tik­ken er i høj­sæ­det. Det in­dre af bi­stro­en er ind­ret­tet oven på en an­tik ga­de, som kan ses gen­nem en gl­a­s­pla­de i gul­vet. Min mand be­stil­te roast­be­ef og jeg tartar. Har sta­dig svært ved at be­skri­ve, hvor de­li­kat det smag­te; li­ge­som vo­res tira­misu kun­ne ik­ke sma­ge bed­re. Ma­den blev ser­ve­ret af et ven­ligt og kom­pe­tent per­so­na­le. Vi­be­ke Knap Warszawa/ Ef­ter en lang varm dag med sight­se­e­ing i stor­by­en Warszawa er det per­fekt at dyp­pe tæ­er­ne i by­ens smuk­ke spring­vand. Der er god stem­ning, nog­le gan­ge mu­sik, og ar­ti­ster der op­træ­der. Su­per vel­fun­ge­ren­de for bør­ne­fa­mi­li­er, der har brug for en pau­se. De­nis Jarza­bek Madrid/ Rej­ser man til Madrid, kan det varmt an­be­fa­les at bru­ge lidt tid på at fin­de den lil­le sher­ry­bar La Ve­nen­cia. Den lig­ger i en lil­le si­de­ga­de og kan væ­re lidt svær at fin­de, da den

Fo­tos: ude­fra ik­ke ser ud af no­get sær­ligt. Men in­den­for gem­mer sig smag­fuld sher­ry, bl. a. Fi­no, Man­za­nil­la, Amon­tila­do og Ol­or­osa. Her­til kan ny­des et ud­valg af let­te ta­pas. Ba­ren er no­get for sig. Der er spin­del­væv i lof­tet, støv på de gam­le sher­ry­fla­sker, der lig­ger på hyl­der­ne, jord­nød­de­skal­ler på gul­vet, der er over­strø­et med sand, og sto­le og bor­de er gam­le solide træ­møb­ler. Kir­sten Ni­el­sen New York/ Mit tip til en op­le­vel­se i en stor­by er ba­ren » Plea­se don’t tell « i New York. Som nav­net in­di­ke­rer, er det en hem­me­lig bar. Den lig­ger i det tren­dy East Vil­la­ge, og ind­gan­gen til ba­ren er via en lil­le ho­t­dog- re­stau­rant. I ho­t­dog- re­stau­ran­ten fin­des en te­le­fon­boks, og løf­ter man rø­ret og mel­der sin an­komst, åb­ner en dør bag bok­sen, og man træ­der ind på den skøn­ne­ste lil­le co­ck­tail- bar. Ni­na Wi­berg Møl­ler Mila­no/ I Duo­mo­en ( ka­ted­ra­len) på Pi­a­zza del Duo­mo gik vi på ta­get af ka­ted­ra­len, som man en­ten kan kom­me op til med ele­va­tor el­ler trap­per. Der er en fan­ta­stisk smuk ud­sigt, hvor man i klart vejr og­så kan se bjer­ge i det fjer­ne. Vi­vi Heron Hansen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.