MIS­SION EM-

Ol­sen & co er un­der pres ef­ter det skuf­fen­de re­sul­tat

BT - - EM- KVALIFIKATION - BT I AR­ME­NI­EN Sø­ren Hang­høj Kri­sten­sen srkr@ sporten. dk

Det dan­ske lands­hold har ef­ter nul­ler­ten mod Albanien i Par­ken mi­stet mu­lig­he­den for selv at spar­ke sig til næ­ste som­mers EM i Frankrig.

Der er fem hold i den pul­je Dan­mark gen­nem godt et års tid har kæm­pet i med næ­ste som­mers EM i Frankrig som det store en­de­mål. De to før­ste ry­ger di­rek­te på den før­ste Air Fran­ce- fly­ver mod god mad, godt vejr og bed­re vi­ne, mens num­mer tre skal ud i to ek­stra play off- kam­pe for at få ad­gang til de fran­ske fri­stel­ser.

Det bur­de kun­ne la­de sig gø­re for et dansk lands­hold, fri­stes man til at si­ge. Men ak, ef­ter fre­da­gens 0- 0kamp mod Albanien i Par­ken, er det plud­se­lig ude af de rød- hvi­de hæn­der, om lands­hol­det skal til et EM for an­den gang i træk.

Mor­ten Ol­sens mand­skab skal nu ha­ve fle­re po­int i hol­dets to re­ste­ren­de kam­pe i den ar­men­ske ho­ved­stad Je­re­van på mandag og i den po­rtu­gi­si­ske provins­by Bra­ga i ok­to­ber, end Albanien får ud af de­res tre sid­ste kam­pe. I hvert fald, hvis det skal bli­ve til den di­rek­te kva­li­fi­ka­tion, der hol­der Dan­mark ude af det ha­s­ar­de­re­de lot­te­ri, en play of­frun­de kan væ­re. fort­sæt­ter lands­hol­dets spy­d­spids med ud­sigt til slid­te højhu­se og sne­klæd­te tinder i den smukt be­lig­gen­de ar­men­ske ho­ved­stad, hvor lands­hol­det lan­de­de lør­dag sidst på ef­ter­mid­da­gen lo­kal tid.

Hel­le­re play- off…

Pi­len pe­ger net­op nu mod play of­frun­den for det dan­ske lands­hold, der gi­vet­vis vil væ­re se­e­det i så­dan­ne knald- el­ler- fald- kam­pe på grund af UEFAs lands­holds­regn­skab. Bendt­ner og co. vil der­for und­gå de på pa­pi­ret stær­ke­ste tre’ere fra de an­dre grup­per. Det er de go­de nyhe­der. Men me­get få dan­ske­re har for­ment­lig lyst til at stå i et af­gø­ren­de play off- op­gør med kni­ven for stru­ben for­an ek­sem­pel­vis 60.000 fa­na­ti­ske tyr­ke­re i Istan­bul.

» Man kan si­ge ’ hel­le­re play- off end in­gen EM- bil­let’. Men selv­føl­ge­lig vil­le det væ­re rig­tig, rig­tig dej­ligt ik­ke at skul­le ud i de der kam­pe, for der kan alt, og vi kan ram­me nog­le rig­tig go­de mod­stan­de­re. Det kan vi ik­ke be­to­ne nok. Det er så su­per vig­tigt, « ly­der det fra Wil­li­am Kvist.

Men hvad er så Dan­marks over­ord­ne­de EM- chan­ce li­ge nu? Er den 40, 50, 60 pro­cent el­ler end­nu hø­je­re? Det kan væ­re svært at gen­nem­skue midt i før­ste- og an­den­plad­ser, tre­er­regn­skab og en bed­ste tre­er, der og­så stry­ger di­rek­te til Frankrig. Men ba­re ro­lig. Mandag ef­ter sla­get mod Ar­me­ni­en er vi – for­hå­bent­lig – al­le me­get klogere.

» Det er svært at snak­ke om chan­cer nu. Det er me­get nem­me­re at for­hol­de sig til på mandag. Der ved vi, hvor vi står, og der har de an­dre hold i vo­res grup­pe og­så spil­let en kamp. Så der vil vi ha­ve langt bed­re over­blik over grup­pen, « slut­ter Ni­ck­las Bendt­ner.

PSØNDAG 6. SEP­TEM­BER 2015

Det dan­ske A- lands­hold an­kom i går til Ar­me­ni­ens ho­ved­stad Je­re­van, hvor de skal spil­le EM- kval.- kamp. Ef­ter an­kom­sten træ­ne­de spil­ler­ne kort på sta­dion, hvor de skal spil­le mandag af­ten. Her er det Ni­ck­las Bendt­ner på vej ind på sta­dion med bol­den.

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.