Kvist’en knæk­ker ik­ke

BT - - EM- KVALIFIKATION -

JEG HAR TIL ti­der væ­ret hård ved Wil­li­am Kvist i dis­se spal­ter. Som så man­ge an­dre har jeg stil­let spørgs­måls­tegn ik­ke ba­re ved midt­ba­ne­spil­le­rens form og præ­sta­tio­ner, men og­så hans start­plads på Mor­ten Ol­sens lands­hold.

Land­stræ­ne­ren har imid­ler­tid over­hørt bå­de min og utal­li­ge an­dre stem­mer fra si­de­linj­en – som han er fuldt ud i sin go­de ret til. Ol­sen har – må­ske lidt stæ­digt – holdt fast i sin kon­trol­le­ren­de midt­ba­ne­spil­ler trods hans man­gel på spil­le­tid in­den som­me­rens skift e hjem til FC København, hvor han sta­dig mang­ler at sæt­te si­ne ty­de­li­ge spor. EF­TER FRE­DA­GENS NUL­LERT mod Albanien, hvor Kvist blev skift et ud i pau­sen og Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg i ste­det spil­le­de 6er- po­si­tio­nen i store de­le af kam­pen, bli­ver et af de mest in­ter­es­san­te spørgs­mål her i Ar­me­ni­en, om FCKe­ren star­ter på bæn­ken i mor­gen aft en og er­stat­tes af Su­per­liga- as­sist­kon­gen Jakob Poul­sen. Det kan me­get vel ske.

Sker det, kan det for­sva­res. Selv­føl­ge­lig kan det det.

Men be­hol­der Ol­sen sin for­læn­ge­de arm på ba­nen, er det be­stemt hel­ler ik­ke ren ga­li­ma­ti­as.

Wil­li­am Kvist er for­nuft ens og in­tel­li­gen­sens stem­me på et lands­hold med kan­te­de ka­rak­te­rer og en stor fl ok un­ge spil­le­re, der har brug for så­dan­ne fyrtår­ne at navi­ge­re eft er.

Hans start­plads kan og skal væ­re til de­bat, men det kan hans plads i lands­hold­strup­pen eft er min me­ning ik­ke. JEG FOR­STÅR TIL ful­de, hvor­for Mor­ten Ol­sen ik­ke ba­re har set sig i stand til at ri­ve en per­son­lig­hed som Kvist ud af hol­det uden en­dog me­get nø­je over­vej­el­se. For Kvist er me­re end ’ ba­re’ fod­bold­spil­ler.

Han til­fø­rer lands­hol­det nog­le først og frem­mest men­tale kva­li­te­ter, me­get få dan­ske spil­le­re – hvis no­gen over­ho­ve­det – bæ­rer rundt på.

Det er ik­ke en til­fæl­dig­hed, at midt­ba­ne­spil­le­ren var an­fø­rer i FC København i klub­bens mest suc­ces­ri­ge pe­ri­o­de, li­ge­som det hel­ler ik­ke er et re­sul­tat af en hånds­o­p­ræk­ning i om­klæd­nings­rum­met, at han i dag er lands­hol­dets vi­ce­an­fø­rer eft er Da­ni­el Ag­ger.

Der­for gjor­de det og­så en smu­le ondt i hjer­tet på mig, da man i Par- ken fre­dag aft en kun­ne hø­re ret så stor ju­bel over Wil­li­am Kvists ud­skift ning i pau­sen mod al­ba­ner­ne. Det har præ­ste­søn­nen ik­ke fortjent. DER ER NO­GET ap­pel­le­ren­de over at ud­pe­ge en syn­de­buk. Præ­cis som der er i at ud­pe­ge en helt.

Der­for gø­res det al­le ste­der. Og­så på Par­kens tri­bu­ner til land­skam­pe. Så­dan er vir­ke­lig­he­den nu en­gang.

Tid­li­ge­re har Den­nis Rom­me­da­hl få­et de dan­ske til­sku­e­res buh- råb at fø­le, og­så Si­mon Kjær hav­de en over­gang de rød- og hvid­ma­le­de ro­ligans på nak­ken. Beg­ge fi k det på grund af de­res til ti­der man­ge fejl og lidt pri­mi­ti­ve spil­le­fa­con.

Den pri­mi­ti­ve spil­le­fa­con har og­så Wil­li­am Kvist måt­tet læg­ge øre til. ’ Han spil­ler kun til si­den og bag­ud’, er en sæt­ning midt­ba­ne­man­den fra Fre­de­riks­berg eft er­hån­den har hørt fl ere gan­ge, end han har hørt Mor­ten Ol­sen si­ge ’ vit­ter­ligt’. Og det si­ger vit­ter­ligt ik­ke så lidt!

Men Wil­li­am Kvist, der fort­sat er en ung mand på ba­re 30 som­re, fortje­ner en me­re nu­an­ce­ret kri­tik. Som is­b­jer­get, der skju­ler det me­ste af sig selv un­der van­d­over­fl aden, er spil­let, vi kan se på ba­nen kun en del af det ar­bej­de, Wil­li­am Kvist ud­fø­rer på og for det dan­ske lands­hold.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FOD­BOLD­KOM­MEN­TA­TOR

Wil­li­am Kvist er for­nuf­tens og in­tel­li­gen­sens stem­me på lands­hol­det og der­for yderst vig­tig for land­stræ­ne­ren og de yn­gre spil­le­re. Her ses han ved den før­ste træ­ning i Je­re­van. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.