Tun­gen li­ge i mun­den

Så­dan går Dan­mark vi­de­re til EM i Frankrig

BT - - EM- KVALIFIKATION - REG­NE­STYK­KET Ras­mus Dam Ni­el­sen rasn@ sporten. dk

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015 Det var en gyl­den mu­lig­hed, der røg, da Dan­mark ik­ke for­må­e­de at kvær­ne Albanien i Par­ken. Lands­hol­det er nu af­hæn­gig af, at en­ten Albanien el­ler Portu­gal smi­der po­int i de sid­ste kam­pe, hvis Dan­mark skal kva­li­fi­ce­re sig di­rek­te til næ­ste som­mers EM- slut­run­de i Frankrig.

Sam­ti­dig skal Bendt­ner, Ag­ger og co. ger­ne vin­de de sid­ste to kval­kam­pe ude mod Ar­me­ni­en og Portu­gal. Der er plads til et en­kelt kiks, men så skal tin­ge­ne og­så vir­ke­lig fla­ske sig.

Reg­ne­styk­ket er kom­pli­ce­ret, så hold tun­gen li­ge i mun­den, når BT her gi­ver dig over­blik­ket over Dan­marks mu­lig­he­der. Sejr over Ar­me­ni­en, uaf­gjort mod Portu­gal

i de sid­ste kam­pe en­der Dan­mark på 15 i alt. Der­med må Albanien mak­si­malt vin­de en og spil­le en uaf­gjort af de sid­ste tre, hvis de skal slut­te bag Mor­ten Ol­sens trop­per. EM- bil­let­ten kan dog og­så ind­lø­ses, hvis Portu­gal ud­over det ene po­int mod Dan­mark mod for­vent­ning kun får et yder­li­ge­re i si­ne re­ste­ren­de kam­pe mod Albanien og Ser­bi­en.

MED FI­RE PO­INT

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen for­søg­te at hol­de tun­gen li­ge i mun­den un­der EM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Albanien, som end­te uden mål og nu har gjort Dan­marks mu­lig­he­der for en plads i EM- slut­run­den lidt me­re be­svær­lig. Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.