CHAN­CE­RYT­TER VA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - END­GA­ME Lars B. Jør­gen­sen lbj@ sporten. dk 15. eta­pe 16. eta­pe

De var læn­ge om det. Men da slags­må­let på den to­hju­le­de gik i gang, var der hid­si­ge ud­veks­lin­ger af for­ce­rin­ger og små eks­plo­si­ve ac­ce­le­ra­tio­ner mel­lem fa­vo­rit­ter­ne, der lover godt for fort­sæt­tel­sen af Vu­el­ta a Es­paña.

Hvis no­gen hav­de for­modet, at Fa­bio Aru eft er sin op­vis­ning i An­dor­ra ons­dag vil­le væ­re godt på vej til at vin­de sæ­so­nens sid­ste store eta­pe­løb, er det tid til et kor­rek­tiv.

Den spink­le Asta­na- kap­ta­jn mang­ler sta­dig at til­fø­je sin top­ri­val Tom Du­moulin det ba­nesår, der for al­vor vil læg­ge pres på den store hol­læn­der in­den lø­bets lange en­kelt­start i næ­ste uge. For nok tog Fa­bio Aru tid på tem­po­spe­ci­a­li­sten fra det fl ade tuli­p­an­land, men Tom Du­moulin nå­e­de igen­nem før­ste akt i As­turi­ens tinder og det uden an­det end små­s­kram­mer på sit klas­se­ment.

Chan­ce­ryt­ter

Vu­el­ta­ens læng­ste eta­pe kom først og frem­mest til at stå i chan­ce­ryt­ter­nes tegn, og for­sprin­get blev byg­get op på uind­ta­ge­li­ge ni mi­nut­ter, in­den fel­tet for al­vor kom i ar­bejd­s­tø­jet.

Ud­bry­der­kvin­tet­ten var BMCs lang­di­stan­ce­so­list Ales­san­dro de Mar­chi og solide folk som Salva­to­re Puc­cio, José Rojas, den co­lom­bi­an­ske kla­trer Qu­in­te­ro og den fran­ske all ro­un­der Mi­ka­el Che­rel kør­te mod Alto Cam­poo uden for al­vor at kun­ne mær­ke fa­vo­rit­ter­nes he­de ån­de no­get sted på krop­pen.

Ik­ke uven­tet var det De Mar- chi, der vi­ste sig som den stær­ke­ste. Den 29- åri­ge ita­li­e­ner, der har gjort lange so­lo- tog­ter til sit ken­de­tegn, spil­le­de og gav den fuld te­a­tralsk vi­o­lin med et an­sigt fortruk­ket i li­del­se og øjen­syn­li­ge pro­ble­mer med at hol­de trit med de an­dre i front­grup­pen.

Den slags skal man ik­ke ha­ve det store diplom i sport­spsy­ko­lo­gi for at kun­ne gen­nem­skue. Og Che­rel for­søg­te at kom­me De Mar­chi i for­kø­bet uden for al­vor at slå det af­gø­ren­de hul.

Ær­tesup­pe

På en stig­ning, hvor tå­gen for­tæt­te­de sig fra dis til ær­tesup­pe, var det for­ud­si­ge­ligt nok De Mar­chi, der skød af­sted mod top­pen af Alt de Cam­poo med et par ki­lo­me­ter igen.

Bag­u­de kom der liv blandt fa­vo­rit­ter­ne eft er­hån­den, som stig­nings­pro­cen­ter­ne stram­me­de til.

Asta­na sat­te smukt Fa­bio Aru i sce­ne, men med 2,5 km til mål var det ik­ke nok til for al­vor at få Tom Du­moulin i pro­ble­mer. I ste­det fi k bå­de Jo­aquim Rod­ri­gu­ez og Este­ban Cha­ves vist sig i vi­gør ved dels at nulstil­le Arus an­greb, dels at for­sø­ge på en kon­tra mod den un­ge ita­li­e­ner, der lover godt for de kom­men­de da­ge. At Jes­per Hansen og­så mar­ke­de sig som en stærk ad­ju­dant for Ra­fal Ma­j­ka var op­mun­tren­de for en dansk cy­kel­sport, der har sav­net en sand kla­trer i eft er­hån­den en del år.

I den for­tæt­te­de fi na­le var og­så Nairo Qu­in­ta­nas gen­komst var be­mær­kel­ses­vær­dig. I midt­u­gen kæm­pe­de den co­lom­bi­an­ske kla­tre­fæt­ter med fe­ber og di­ar­ré og lig­ne­de en mand nær­dødstil­stand, da han kom over stre­gen i An­dor­ra. Men med Qu­in­ta­na tilbage i lø­bet som en fak­tor, der nok er uden chan­ce for at vin­de sam­men­lagt, vil der kom­me

SØN­DAG 6. SEP­TEM­BER 2015 me­re far­ve og dy­na­mik det span­ske eta­pe­løb.

Fa­bio Aru er frem­de­les i lø­bets rø­de fø­rer­trø­je, men alt er åbent og uafk la­ret in­den de kom­men­de to slag i bjer­ge­ne. Med 49 se­kun­der mar­gin til Tom Du­moulin og blot 26 se­kun­der til den span­ske ve­te­ran Jo­aquim Rod­ri­gu­ez på klas­smen­tets an­den­plads, må og skal Asta­na- kap­ta­j­nen i an­greb for at ce­men­te­re et for­spring, der sta­dig hvi­ler på gyngende grund. 185 km Ik­ke fær­re end syv ka­te­go nin­ger skal ryt­ter­ne for­ce­re Den af­slut­ten­de kø­re­tur mo del Al­ba by­der på seks ki­lo det svin­ger mel­lem 10 og 21 det bi­der mest til. Og­så de stig­ning har si­ne mo­men­te sa­di­sti­ske, men mo­der­ne cy ner sjæl­dent op for bal­let s om vi har lov at hå­be.

175,8 km En hård dag gen­nem As­turi­en, hvor de for­ven­te­de kli­maks bør væ­re på Alto de Sotres. Den sid­ste stig­ning er me­get ujævn i stig­nings­pro­cen­ter og en rig­tig benknu­ser. I bun­den by­des der på 10- 11 pro­cent, hvor­ef­ter det fla­der en anel­se ud. De sid­ste par ki­lo­me­ter er dog med op til 13 pro­cent, og Fa­bio Aru vil væ­re be­vidst om, at Tom Du­moulin skal sæt­tes un­der hårdt pres. Vin­de­ren af 14. eta­pe, Ales­san­dro de Mar­chi Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.