Op­ti­malt dæk­ket ind

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: Reu­ters

TO DÆK- EKS­PLO­SIO­NER I det se­ne­ste grand­prix i Bel­gi­en for 14 da­ge si­den – en for Ni­co Ros­berg un­der træ­nin­gen og en for Se­ba­stien Vet­tel un­der lø­bet – har skabt en nervøs stem­ning blandt kø­rer­ne in­den da­gens ita­li­en­ske grand­prix i Mon­za.

Kø­rer­ne har for­stå­e­ligt nok bedt dæk- le­ve­ran­dør Pi­rel­li om en til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­se. Dæk- eks­plo­sio­ner med tæt på 300 km/ t er livs­far­li­ge, og der­for vil kø­rer­ne na­tur­lig­vis ger­ne vi­de, præ­cis hvad der gik galt i Bel­gi­en. RYG­TER OM, AT kø­rer­ne har over­ve­jet at strej­ke i Mon­za, er over­drev­ne, men det er ty­de­ligt, at Pi­rel­li skal ha­ve en god for­kla­ring, in­den Ni­co Ros­berg, Se­ba­sti­an Vet­tel og co. fø­ler sig tryg­ge i Mon­za.

For­kla­rin­gen hand­ler om skar­pe vragstum­per på ba­nen, og dæk der blev be­nyt­tet over fl ere om- gan­ge end til­rå­det. Det må si­ges at væ­re ’ go­de’ for­kla­rin­ger – bort­set fra, at det sam­me kan ske i Mon­za. Her le­ve­rer Pi­rel­li nem­lig præ­cis de sam­me dæk- ty­per/ gum­mi­blan­din­ger som til lø­bet på SpaFran­cor­champs. SPA- FRANCORCHAMPS ER EN af de hur­tig­ste ba­ner i For­mel 1- ka­len­de­ren, og de hø­je ha­stig­he­der og de langstrak­te sving be­la­ster dæk­ke­ne vold­somt. På Mon­za, der er den hur­tig­ste ba­ne i For­mel 1 over­ho­ve­det, er be­last­nin­ger­ne end­nu stør­re.

Selv­om der er fun­det en ’ na­tur­lig’ for­kla­ring på pro­ble­mer­ne i Bel­gi­en, har Pi­rel­li al­li­ge­vel æn­dret fo­re­skrift er­ne om­kring dæk­tryk og hjul­vink­ler in­den lø­bet i Mon­za. Og de kø­re­re, an­ført af Vet­tel og Ros­berg, der kri­ti­se­re­de Pi­rel­li eft er Bel­gi­ens Grand Prix, har få­et mund­kurv på eft er et bal­la­de- mø­de fre­dag.

Men det er for­kert at gi­ve Pi­rel­li he­le skyl­den for den nu­væ­ren­de dæk- kri­se. DA PI­REL­LI FOR fem år si­den blev ud­nævnt til ene­le­ve­ran­dør til For­mel 1- fel­tet, ske­te det eft er en ’ ud­bud­s­run­de’, hvor det in­ter­na­tio­na­le bilsport­s­for­bund, FIA, og eje­ren af spor­tens kom­merci­el­le ret­tig­he­der, FOM, stil­le­de en ræk­ke krav. Et af de mest mar­kan­te hand­le­de om, at den frem­ti­di­ge dæk­le­ve­ran­dør skul­le væ­re med til at øge spæn­din­gen i lø­be­ne. Det skul­le ske ved, at dæk­ke­ne skul­le ha­ve en be­græn­set le­ve­tid – hur­tigt neds­lid­te dæk gi­ver fl ere over­ha­lin­ger og fl ere pit- stop, der beg­ge øger un­der­hold­nings­vær­di­en for til­sku­e­re og tv- se­e­re.

Der­for ser vi i dag dæk, der kun fungerer op­ti­malt i 15- 20 om­gan­ge. Det kan godt væ­re, at det gør lø­be­ne med un­der­hol­den­de, men jeg kan al­li­ge­vel ik­ke for­stå, hvor­for Pi­rel­li ind­vil­ger i at le­ve­re så ek­stre­me dæk­ty­per. I sid­ste en­de – når san­ge­ne om ima­ge, goodwill og knowhow er sun­get fær­dig – er Pi­rel­li med i For­mel 1 for at sæl­ge fl ere dæk til al­min­de­li­ge bil­li­ster. Og mon ik­ke de tæn­ker sig om en ek­stra gang, in­den de be­stil­ler Pi­rel­li- dæk til de­res VW Golf el­ler Suzuki Li­a­na? Dæk, der we­e­kend eft er we­e­kend har svært ved at hol­de til ba­re 100 km, er eft er min me­ning ik­ke god re­k­la­me. DET ER ALT sam­men no­get Pi­rel­lis mar­keds­fø­rings­af­de­ling må ro­de med. Men når dæk­ke­ne åben­bart bli­ver så ek­stre­me, at de eks­plo­de­rer og ud­sæt­ter kø­rer­nes liv og før­lig­hed for fa­re, er der no­get galt.

Så er det på ti­de at over­ve­je idéen om dæk­ke­ne som un­der­hold­nings­fak­tor.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Se­ba­sti­an Vet­tel på vej ind i sik­ker­heds­om­rå­det ef­ter hans dæk eks­plo­de­re­de un­der Bel­gi­ens Grand Prix på Spa- Francorchamps for to uger si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.