Sa­ra Slott Pe­ter­sens plan reg­ne­de væk

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ØV- DAG Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

Sa­ra Slott Pe­ter­sen hav­de en plan om at slut­te sæ­so­nen med en dansk re­kord på 400 me­ter, men uden vej­r­g­u­der­nes gun­st var det et håb­løst pro­jekt.

I DM- hold­fi na­len på Øster­bro Sta­dion hav­de su­per­stjer­nen fra Aar­hus 1900 et håb om at kom­me un­der Rik­ke Røn­holts ni år gam­le re­kord på 52.84, men regn og kul­de kom i vej­en, og hun op­gav på for­hånd.

Nu tril­le­de hun ba­neom­gan­gen igen­nem på 55.14 med en mar­gin på blot syv hund­re­de­de­le til det 17- åri­ge stor­ta­lent An­ne So­fi e Kir­ke­gaard, Spar­ta.

Få ti­mer for­in­den hav­de Sa­ra Slott Pe­ter­sen vun­det 400 me­ter hæk i 57,56 godt to se­kun­der for­an An­ne So­fi e Kir­ke­gaard.

Sæ­so­n­af­slut­nin­gen blev så­le­des en re­la­tiv ro­lig dag på kon­to­ret ef­ter et even­tyr­ligt år med VM- fj er­de­plad­sen i ’ Fug­le­re­den’ i Bei­jing, en tre­di­e­plads på årets ver­dens­rang­li­ste i 53.99 eft er den tjek­ki­ske ver­dens­me­ster Zuza­na Hej­nová og USAs Sha­mi­er Litt­le og tre an­den­plad­ser i Di­a­mond League. Den sid­ste så sent som i tors­dags i Zürich, én tien­de­del eft er Zuza­na Hej­nová.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen er klar til Ope­ra­tion OL og går ind i den kom­men­de sæ­son med re­a­li­sti­ske olym­pi­ske me­dal­jedrøm­me i Rio de Ja­neiro.

Det bed­ste re­sul­tat i DM- hold­fi na­len blev le­ve­ret af Spartas Ni­ck Eke­lund- Arenan­der, som i sid­ste må­ned i Aar­hus blev fi rdob­belt dansk me­ster. Han løb 200 me­ter på årets bed­ste dan­ske tid, 21.03.

På 100 m vandt Festus Asan­te, Hvi­d­ov­re AM, i 10.53, mens Kri­stof­fer Ha­ri nø­je­des med at lø­be Hvi­d­ov­re- gul­det hjem på 4x100 me­ter.

Spartas her­rer fejre­de et for­nemt ju­bilæum. Det var 30. år i træk, de vandt DM. Spartas kvin­der vandt den 18. ti­tel på stri­be.

Sa­ra Slott Pe­ter­sen slut­te­de en even­tyr­lig sæ­son med en stille dag på kon­to­ret i hold- DM på Øster­bro Sta­dion.

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.