DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AFRI­CA CUP OF NA­TIONS- KVAL., KLOK­KEN 13: 00 MOZAM­BIQUE VIN­DER KAM­PEN

End­nu er det al­drig sket i Champions League, at et hold har vun­det tur­ne­rin­gen to år i træk. Men skal man tro book­ma­ker­ne, så kom­mer Bar­ce­lo­na til at bry­de for­ban­del­sen.

I hvert fald er de fa­vo­rit­ter til at gen­vin­de tro­fæ­et, når fi na­len er af­vik­let i maj må­ned. De er at fi nde i om­kring fi re gan­ge pen­ge­ne, med Bay­ern Mün­chen om­kring odds 5,00 og Re­al Madrid i seks gan­ge pen­ge­ne som de nær­me­ste for­føl­ge­re.

» Vi har FC Bar­ce­lo­na som gan­ske kla­re fa­vo­rit­ter til at vin­de Champions League den­ne sæ­son. FC Bar­ce­lo­na var su­veræ­ne i Eu­ro­pa i sid­ste sæ­son og har over som­me­ren holdt fast i trup­pen af spil­le­re. Spa­ni­er­ne for­må­e­de at hol­de fast i tre­klø­ve­ret Mes­si, Su­a­rez og Ney­mar, hvil­ket gør FC Bar­ce­lo­nas off en­siv uhyg­ge­lig stærk, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.