Brø­let Flygt­nin­ge er nå­et til Rød­by

Op mod 200 fl ygt­nin­ge an­kom i går til Dan­mark

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk jm­mo@ bt. dk Fo­to: Claus Hansen

FLYGT­NIN­GE

Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le Bøl­gen af fl ygt­nin­ge, der de se­ne­ste uger har be­væ­get sig gen­nem Eu­ro­pa fra Mel­le­mø­sten, nå­e­de i går frem til Dan­mark.

Lør­dag valg­te Østrig og Tys­kland at åb­ne de­res græn­ser mod Un­garn. Det fi k fl ere tu­sin­de fl ygt­nin­ge til at sø­ge vest- og nord­på, og i går nå­e­de knap 200 til Rød­by med fær­ger fra Putt­gar­den.

Selv om dan­ske po­li­ti­folk stod klar i Rød­byhavn til at mod­ta­ge de til­rej­sen­de fl ygt­nin­ge, lyk­ke­des det i den før­ste for­vir­ring om­kring halv­de­len af dem at stik­ke af fra po­li­ti­et og for­svin­de fra hav­ne­om­rå­det.

» Det er selv­føl­ge­lig ik­ke en ønsk­vær­dig si­tu­a­tion, men jeg er sik­ker på, at vi med for­nuft og di­a­log snart har sam­ling på per­so­ner­ne igen. Vi har selv­føl­ge­lig til­kaldt ek­stra mand­skab, så vi får hur­tigt kon­takt til dis­se men­ne­sker igen, « lød det kort eft er fra po­li­ti­in­spek­tør Kim Kli­ver fra Sydsjæl­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti.

Se­ne­re med­del­te po­li­ti­et dog, at det var med or­dens­mag­tens ac­cept, at om­kring halv­de­len af fl ygt­nin­ge­ne ik­ke umid­del­bart blev re­gi­stre­ret.

» De har få­et lov til at lø­be for at und­gå kon­fron­ta­tion. Vi var ik­ke in­ter­es­se­re­de i kon­fron­ta­tion, da det er psy­kisk hårdt prø­ve­de men­ne­sker, som vi har med at gø­re, « sag­de po­li­tiets pres­se­ansvar­li­ge An­ne Dor­te Hop­pe Søe til BT.

Hun be­skri­ver si­tu­a­tio­nen i Rød­byhavn søn­dag aft en som ud­ra­ma­tisk og for­tæl­ler, at po­li­ti­et har folk i om­rå­det, som prø­ver at få talt fl ygt­nin­ge­ne tilbage. Det var sent i af­tes lyk­ke­des med langt de fl este af de fl yg­te­de fl ygt­nin­ge.

Pri­mært fra Sy­ri­en

Ho­ved­par­ten af de re­gi­stre­re­de per­so­ner er fra Sy­ri­en. Dem, som eft er reg­ler­ne skal ha­ve de­res sa­ger be­hand­let her i lan­det, sen­des vi­de­re til Sand­holm­lej­ren, op­ly­ser po­li­ti­et.

Flygt­nin­ge­ne an­kom søn­dag eft er­mid­dag til Rød­by i to om­gan­ge med fær­ger fra Tys­kland. Den før­ste fær­ge med­brag­te om­kring 75 fl ygt­nin­ge, mens der var om­kring 100 på den næ­ste. Iføl­ge Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti rej­ste fl ygt­nin­ge­ne med de tog, som blev over­ført med fær­ger­ne.

Dansk po­li­ti var på for­hånd ori­en­te­ret af de­res ty­ske kol­le­ger om, at fl ygt­nin­ge­ne var på vej. Be­tjen­te stod der­for i Rød­byhavn klar til at ta­ge sig af si­tu­a­tio­nen og re­gi­stre­re fl ygt­nin­ge­ne, men der op­stod tu­mult, og en del af dem løb væk fra det ind­heg­ne­de om­rå­de og ud over de om­gi­ven­de mar­ker.

Iføl­ge po­li­ti­et er der for­ment­lig end­nu fl ere fl ygt­nin­ge på vej mod den dan­ske græn­se i det næ­ste par da­ge, og fra Rø­de Kors ly­der mel­din­gen, at man er for­be­redt på at mod­ta­ge dem. Og­så i Oden- se og i Søn­derjyl­land duk­ke­de der i aft es fl ygt­nin­ge op.

» Vi har beredt os på, at der kan væ­re op mod 200 fl ygt­nin­ge på vej til Dan­mark. He­le vo­res le­del­se har sam­let sig i Sand­holm­lej­ren, hvor der er ble­vet gjort klar med mad, væ­rel­ser og ek­stra dy­ner. Så i Rø­de Kors er vi helt klar til at ta­ge imod fl ygt­nin­ge­ne, « lød det i går fra An­ne la Cour – asyl­chef i Rø­de Kors.

Nog­le af flygt­nin­ge­ne fik i før­ste om­gang mad og hus­ly på sta­tio­nen i Rød­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.