Ja, vi skal for­hin­dre ter­r­o­ris­me

BT - - DEBAT - TRI­NE BRAM­SEN

Retsord­fø­rer, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et

de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at stop­pe ter­r­o­ri­ster på vej mod Dan­mark, in­den de lyk­kes med de­res af­sky­e­li­ge hand­lin­ger. Vi fo­re­slår der­for at gi­ve po­li­ti­et et nys om, hvor de skal ret­te de­res op­mærk­som­hed hen ved at gi­ve ad­gang til pas­sa­ger­li­ster­ne. For­sla­get hand­ler der­med grund­læg­gen­de om tryg­hed og om at stand­se ter­r­o­ri­ster, in­den de lyk­kes med de­res ter­r­orak­tio­ner. I den sam­men­hæng vil vi gi­ve po­li­ti­et de vig­ti­ge red­ska­ber.

PO­LI­TI­ET SKAL HA­VE

uin­ter­es­se­ret i at fi nde ud af, hvor hr. og fru Jen­sen fl yver hen på char­ter­fe­rie. Der­u­d­over har vi jo skabt et PET- til­syn, som net­op kon­trol­le­rer, at PET ik­ke bru­ger op­lys­nin­ger uret­mæs­sigt. Der­for kan jeg ik­ke gen­ken­de kri­tik­ken af, at pas­sa­gero­p­lys­nin­ger skul­le mis­bru­ges, for vi har net­op op­ret­tet en kon­trol­in­stans til at hol­de øje med det Det har nog­le kon­se­kven­ser, hver gang vi gi­ver po­li­ti­et red­ska­ber til at stop­pe dem, som vil os det ondt. Og det er et di­lem­ma, hvor vi af­ve­jer dan­sker­nes fri­hed over­for tryg­hed og sik­ker­hed. Men vi vil

PO­LI­TI­ET ER GAN­SKE

ik­ke ri­si­ke­re, at ter­r­o­ri­ster kan rej­se uhin­dret på tværs af Eu­ro­pa.

vig­tigt red­skab at væ­re i stand til at føl­ge ter­r­o­ri­sters fær­den, når de fl yver mel­lem lan­de. Til­ta­get er ik­ke kun et øn­ske fra dansk po­li­ti, men og­så fra kol­le­ger­ne i Eu­ro­pa, som skal hol­de øje med ter­r­o­ri­ster. De skal selv­føl­ge­lig ha­ve de for­nød­ne red­ska­ber til at stop­pe en ond­skab, som ik­ke skyr no­gen mid­ler, in­den den gør ska­de på vo­res land. Men selv­føl­ge­lig skal det gø­res med om­tan­ke, og det er der net­op ta­get højde for med PET- til­sy­net.

DET ER ET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.