Nej, PETs me­to­der over­går Sta­sis

BT - - DEBAT - NI­ELS BER­TEL­SEN

For­mand for Prosa, for­bun­det for It- pro­fes­sio­nel­le

vo­res rets­prin­cip­per. Nor­malt skal po­li­ti­et ha­ve en ret­sken­del­se, hvis de vil ha­ve op­lys­nin­ger om mistænk­te per­so­ner. De skal alt­så ha­ve en be­grun­det mi­stan­ke for at få ad­gang til de ret per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger, man op­gi­ver, in­den man fl yver. For­sla­get ven­der pro­ce­du­ren på ho­ve­d­et og gi­ver po­li­ti­et al­le fl ypas­sa­ge­rer­nes op­lys­nin­ger, uag­tet om de er mistænk­te el­ler ej.

FOR­SLA­GET BRY­DER MED

om det var de­mo­kra­tisk el­ler dik­ta­to­risk, har haft bed­re mu­lig­hed for at re­gi­stre­re og over­vå­ge si­ne bor­ge­re, end Dan­mark har i dag. Og me­to­der­ne er langt me­re eff ek­ti­ve og om­fat­ten­de end ek­sem­pel­vis Sta­sis. De kan bli­ve vær­re, hvis det fol­des fuldt ud. In­for­ma­tio­ner­ne om bor­ger­ne op­ho­ber sig he­le ti­den. Så på et el­ler an­det tids­punkt vil det gå galt. For jo fl ere op­lys­nin­ger, vi gi­ver ad­gang til, de­sto stør­re er ri­si­ko­en for mis­brug. Så vi må dis­ku­te­re, om sik­ker­hed er så vig­tigt, at vi skal til­si­de­sæt­te de grund­læg­gen­de prin­cip­per i vo­res

IN­TET SAM­FUND, UAG­TET

de­mo­kra­ti. Er vi vil­li­ge til at of­re vo­res fri­heds­ret­tig­he­der på bag­grund af en stør­re tryg­hed? Der­u­d­over må vi spør­ge os selv, om det her for­slag over­ho­ve­det fore­byg­ger og fan­ger no­gen ter­r­o­ri­ster – det mang­ler vi en for­kla­ring på.

det små med re­gi­stre­ring af vo­res fær­den på net­tet, vo­res mo­bil­tra­fi k og vo­res bank­transak­tio­ner. Der­med ska­bes et sy­stem, der gi­ver et bil­le­de af, hvor­dan bor­ger­ne op­fø­rer sig. Og sam­let set er det me­get ind­gri­ben­de me­to­der.

OVER­VÅG­NIN­GEN STAR­TER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.