Ke­der de sig i EU?

ME­NER

BT - - DEBAT -

Der er man­ge go­de ting at si­ge om EU. Uni­o­nen spil­ler en vig­tig rolle for fri­han­del mel­lem de eu­ro­pæ­i­ske lan­de, virk­som­he­der ny­der godt af ar­bejds­kraft ens fri be­væ­ge­lig­hed, og EU står som en ba­stion, når det kom­mer til fred, fri­hed og men­ne­ske­ret­tig­he­der. Men nog­le gan­ge hop­per kæ­den af. BT KAN I dag for­tæl­le om et for­slag, der læg­ger op til, at un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le skal ku­le­gra­ves for køns­ste­reo­typt og se­xi­stisk ind­hold for at frem­me li­ge­stil­ling. For hvem si­ger, at en sy­geple­jer­ske er en kvin­de og en brand­mand en mand? MAN SKUL­LE NÆ­STEN tro, at EU- po­li­ti­ke­re har ke­det sig og i des- pe­ra­tion skul­le fi nde no­get at ta­ge sig til. Der bur­de væ­re no­get bed­re at la­ve end i li­ge­stil­lin­gens hel­li­ge navn at op­stil­le reg­ler for, hvad der skal stå i læ­rebø­ger. OG DET LIG­NER og­så en umu­lig op­ga­ve at nær­stu­de­re un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le for se­xi­stisk ind­hold. Og hvem skal egent­lig af­gø­re, hvor­når no­get er køns­ste­reo­typt? Og kan op­fat­tel­sen af køn­ne­ne ik­ke svin­ge så me­get mel­lem Dan­mark, Mal­ta, Slovaki­et og Tys­kland, at fæl­les reg­ler er umu­li­ge at la­ve? MAN KUN­NE TRÆK­KE på skul­dre­ne og si­ge: Nå, ja, det er ty­pisk EU med den slags skø­re på­fund. Pro­ble­met er ba­re, at det er med til at un­der­mi­ne­re tro­vær­dig­he­den til EU. Hvis vi skal ha­ve gavn af EUs for­de­le, er det nød­ven­digt med til­lid fra be­folk­nin­gen. SFs MAR­GRE­TE AUKEN er vild med for­sla­get. Hun me­ner, at det føl­ger EUs in­ten­tion om at frem­me li­ge­stil­ling og be­kæm­pe diskri­mi­na­tion. MEN DET ER li­ge net­op at ud­stil­le pro­ble­met. Po­li­ti­ke­re i EU blan­der sig gan­ske en­kelt i for me­get og i for man­ge de­tal­jer. Lad nu lan­de­ne selv fi nde ud af tin­ge­ne - her­un­der hvor­dan sko­lebø­ger ser ud. Det er nød­ven­digt at be­va­re EUs tro­vær­dig­hed. ansv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.