SASS LAR­SENS IK­KE- DOK­TRIN ’’

S- grup­pe­for­man­den for­kla­rer, hvor­for S ik­ke vil be­nyt­te det al­ter­na­ti­ve ’ vel­færds­fl er­tal’

BT - - DEBAT -

S- for­mand Met­te Fre­de­rik­sen har al­le­re­de re­de­gjort for, hvor­for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ik­ke vil væ­re med til at fø­re ’ øko­no­misk fod­no­tepo­li­tik’, men grup­pe­for­mand Hen­rik Sass Lar­sen ta­ger for­kla­rin­gen et skridt vi­de­re og spør­ger væl­ger­ne: ’ Er I rig­tig klo­ge?’ i et in­ter­view i Jyl­lands- Po­sten søn­dag. Sstra­te­gi­en er an­svar­lig, men om den og­så er klog, er et helt an­det spørgs­mål. MAN MÅ TA­GE hat­ten af for Hen­rik Sass Lar­sens bryske li­ge­frem­hed. Sand­he­den er, at Sass med sit spørgs­mål læg­ger navn til, hvad man­ge po­li­ti­ke­re fra re­ge­rings­bæ­ren­de par­ti­er tæn­ker oven­på fol­ke­tings­val­get. AL­LE PRO­FES­SIO­NEL­LE I og om­kring po­li­tik ved, at ’ an­sva­ret sli­der’. Det er en an­den må­de at si­ge på, at væl­ger­ne straff er de par­ti­er, der ta­ger an­sva­ret på sig - især i svæ­re ti­der. Der­for vok­ser de po­li­ti­ske yder­fl øje, po­pulist­par­ti­er og en­keltsags­par­ti­er som re­gel i pe­ri­o­der, hvor pen­ge­ne er små og pro­ble­mer­ne store. Det gæl­der i he­le Eu­ro­pa. Tilbage står sva­ge­re magt­par­ti­er, der skal læg­ge ryg til tun­ge­re og me­re upo­pu­læ­re be­slut­nin­ger - som så sli­der yder­li­ge­re. Det de­mo­kra­ti­ske sy­stem bry­der sam­men, hvis ud­gangs­punk­tet er, at man ik­ke vil på­ta­ge sig an­sva­ret, men hel­le­re vil vok­se sig store på ue­nig­he­der med den, der gør. FÆR­RE OG FÆR­RE par­ti­er er pa­ra­te til at ta­ge re­ge­rings­ansva­ret på sig. Ved se­ne­ste fol­ke­tings­valg var det kun So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre og De Ra­di­ka­le, der ut­ve­ty­digt sag­de, at de gik eft er re­ge­rings­ansvar. Sam­ti­digt er det lyk­ke­des Dansk Fol­ke­par­ti at over­be­vi­se svim­len­de mæng­der væl­ge­re om, at der er me­re ind­fl ydel­se at få uden­for re­ge­ring end i re­ge­ring. Det er et dyg­tigt ek­se­kve­ret spin. Men det er sim­pelt­hen ik­ke rig­tigt. Man får fl ere me­die- pro­fi le­re­de sej­re uden­for re­ge­rin­gen, men hvis vi må­ler i ren rå magt ( det ukruk­ke­de ord for ind­fl ydel­se), så har en re­ge­ring mar­kant me­re styr på al­le po­li­ti­ske sa­ger end no­get par­ti uden­for re­ge­rin­gen. Det er til gen­gæld min­dre syn­ligt. Og med i pak­ken får man og­så, at man bli­ver stil­let til an­svar for alt, der ik­ke fungerer - og­så det, som man over­ho­ve­det ik­ke har an­sva­ret for. HEN­RIK SASS LAR­SEN og So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes an­ke over­for Dansk Fol­ke­par­ti hand­ler net­op om at tvin­ge dem til at ta­ge an­svar. De har ik­ke på­ta­get sig re­ge­rings­ansva­ret, men så må de på­ta­ge sig an­sva­ret for kon­se­kven­ser­ne af den be­slut­ning. I S- op­tik­ken kan DF ik­ke bå­de pe­ge på Løk­ke som stats­mi­ni­ster og sam­ti­dig ha­ve ’ vel­færds­am­bi­tio­ner’, der pas­ser bed­re ind hos S. Der­for af­vi­ser de at bru­ge det al­ter­na­ti­ve ’ vel­færds­fl er­tal’. Så­dan da. For Sass øn­sker ik­ke, at det skal op­fat­tes ’ dok­tri­nært’. Og de­ri lig­ger net­op svag­he­den i den­ne nye Sass dok­trin. Hvis man vil over­be­vi­se dan­sker­ne om en po­li­tisk linje, som hand­ler om god skik i par­la­men­ta­ris­men, så bør man gø­re sig den ulej­lig­hed fak­tisk at væ­re ret fi rkan­te­de om, hvad det be­ty­der. El­lers ri­si­ke­rer det at en­de som cand. po­lit. lirum­larum, hvor man un­der­vejs får for­nær­met væl­ger­ne og be­gå­et tak­tisk selvmål. SASS LAR­SENS IK­KE- DOK­TRIN hand­ler na­tur­lig­vis om at pil­le py­n­ten af DF, men den hand­ler og­så om an­svar­lig­hed. Det er en helt nød­ven­dig sam­ta­le, som po­li­ti­ker­ne bør ta­ge med be­folk­nin­gen. Så før væl­ger­ne fø­ler sig talt ned til af Sass Lar­sens ’ Er I rig­tig klo­ge?’, bør de no­te­re sig, at han går ud fra, at dan­sker­ne er klo­ge. S- stra­te­gi­en be­ror net­op på den an­ta­gel­se, at dan­sker­ne øn­sker an­svar­li­ge po­li­ti­ke­re - ik­ke blot i ord, men og­så i hand­lin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.