PANELET

BT - - DEBAT -

MARTIN LI­DE­GAARD Ja, for selv­om der kom­mer man­ge fl ygt­nin­ge til Eu­ro­pa i øje­blik­ket, er det in­gen­ting i for­hold til det, vi har i ven­te, hvis ik­ke vi gi­ver de nød­ven­di­ge bi­drag. For si­tu­a­tio­nen i fl ygt­nin­ge­lej­re­ne i nær­om­rå­der­ne er des­pe­rat. Vi er et af de lan­de, der gi­ver mest – og­så i for­hold til nær­om­rå­der­ne. Den ind­sats kan vi væ­re me­re end stol­te af. Jeg sy­nes hel­le­re, vi skal pri­o­ri­te­re at få de man­ge lan­de, som ik­ke bi­dra­ger over­ho­ve­det, til at ho­ste op og væ­re med til at be­ta­le.

Der er jo in­gen, der ved, om den fal­der, så jeg sy­nes hel­le­re, vi skal se ti­den an. Re­ge­rin­gen har et kon­kret op­læg til ud­vik­lings­po­li­tik­ken på trap­per­ne. Og vi har sagt me­get klart, at den hu­ma­ni­tæ­re bi­stand ik­ke skal sæn­kes over­ho­ve­det.

Uden­rigs­ord­fø­rer, De Ra­di­ka­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.