Nej til fræk­ke s

EU- for­slag, der læg­ger op til, at un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le skal ku­le­gra­ves for køns­ste­reo­ty pt og se­xi­stisk ind­hold, split­ter dan­ske po­li­ti­ke­re

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk ufj o@ bt. dk An­ders Vi­sti­sen, EU- par­la­men­ta­ri­ker ( DF)

EU

Uff e Jør­gen­sen Od­de I an­ti- se­xis­mens tegn er billeder af kvin­de­li­ge sy­geple­jer­sker, mand­li­ge po­li­ti­be­tjen­te og brand­mænd må­ske på vej ud af de eu­ro­pæ­i­ske læ­rebø­ger. Det kan nem­lig væ­re se­xi­stisk at frem­stil­le fag­grup­per på den må­de, ly­der det fra til­hæn­ge­re af et nyt EU- for­slag, mens mod­stan­de­re ryster på ho­ve­d­et.

I skyg­gen af den sy­d­eu­ro­pæ­i­ske gældskri­se og den vær­ste fl ygt­nin­ge- og mi­grant­kri­se i år­ti­er, sæt­ter EU- Par­la­men­tet nu kvin­der­ne på dags­or­de­nen i et op­sigtsvæk­ken­de for­slag.

I mor­gen skal ppar­la­men­tet stem­me om for­slag, der skal få fl ere kvin­der til tops i ud­dan­nel­ses­sek­to­ren og sik­re, at un­ge skolepiger ik­ke en­der med at få et for­kvak­let og ste­reo­typt bil­le­de af de­res eget køn.

Ud­valg for li­ge­stil­ling

For­sla­ge­ne, der skal til af­stem­ning hos Eu­ro­pa- Par­la­men­tets 751 med­lem­mer, er al­le­re­de ble­vet stemt igen­nem i ud­val­get for kvin­ders ret­tig­he­der og li­ge­stil­ling, hvor et fl er­tal me­ner, at un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le skal ren­ses for køns­mæs­si­ge ‘ ste­reo­ty­per’ og ‘ se­xi­sti­ske forvrid­nin­ger’.

Dansk Fol­ke­par­tis EU- par­la­men­ta­ri­ker An­ders Vi­sti­sen un­drer sig:

» Jeg ved ik­ke, hvor­dan man har tænkt sig at gø­re det her i prak­sis. Har EU tænkt sig, at der skal sid­de EU- kon­trol­lan­ter og læ­se samt­li­ge læ­rebø­ger igen­nem for at sik­re, at der er ik­ke står ‘ kvin­de­lig fri­sør’ el­ler ‘ mand­lig brand­mand’? «

Kønskvo­ter

En an­den an­be­fa­ling går på, at der skal sik­res en me­re li­ge­lig for­de­ling mel­lem mand­li­ge og kvin­de­li­ge for­ske­re på uni­ver­si­te­ter. I for­sla­get hen­vi­ses, der di­rek­te til de kønskvo­ter, der al­le­re­de har ramt er­hvervs­li­vets be­sty­rel­ser i lan­de som Nor­ge og Sve­ri­ge. man fj er­ner ste­reo­ty per og se­xi­sti­ske forvrid­nin­ger, som måt­te fo­re­kom­me i un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­lets ind­hold, sprog og il­lu­stra­tio­ner…’

kom­mis­sio­nen og med­lem­s­sta­ter­ne til at ta­ge ud­gangs­punkt i kom­mis­sio­nens for­slag til et di­rek­tiv om en me­re li­ge­lig køns­for­de­ling blandt me­ni­ge besty rel­ses­med­lem­mer i børsno­te­re­de sel­ska­ber og til­hø­ren­de for­an­stalt­nin­ger med hen­blik på at fo­re­slå lig­nen­de lov­giv­nings­til­tag om le­den­de stil­lin­ger for kvin­der in­den for forsk­ning og vi­den­skab og den aka­de­mi­ske ver­den...’

‘... op­for­drer

hvor man var nødt til at op­fi nde in­tet­køn for ik­ke at for­nær­me no­gen. Kvin­der kla­rer sig li­ge nu rig­tig godt i ud­dan­nel­ses- sek­to­ren, og for man­ge af dem må det da væ­re en ned­la­den­de må­de at la­ve li­ge­stil­ling på. Jeg tror f. eks., at Pia Kjær­s­gaard vil­le ha­ve væ­ret ked af, hvis hun var ble­vet for­mand for Fol­ke­tin­get, ale­ne for­di der var en kvo­te, der sag­de, at hver an­den gang skul­le det væ­re en kvin­de, « si­ger An­ders Vi­sti­sen.

Stem­mer EU- Par­la­men­tet ja til an­be­fa­lin­ger­ne, vil det væ­re EU- Kom­mis­sio­nen, der for­melt skal stille for­sla­get, som EU lan­de­nes mi­ni­stre i sid­ste in­stans skal ved­ta­ge.

Iføl­ge An­ders Vi­sti­sen pe­ger hi­sto­ri­ske af­stem­nin­ger om li­ge­stil­ling på, at for­sla­get vil bli­ve stemt igen­nem.

» Vi står midt i en hi­sto­risk fl ygt­nin­ge- og mi­gra­tions­ka­ta­stro­fe i Eu­ro­pa. Øko­no­mi­en er i man­ge lan­de sta­dig i re­ces­sion, så jeg kan godt for­stå, hvis der er nog­le helt al­min­de­li­ge væl­ge­re, der ri­ver sig i hå­ret over, hvad vi bru­ger vo­res tid på, « si­ger An­ders Vi­sti­sen.

Le­der si­de 6

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.