’’

BT - - NYHEDER -

Har EU tænkt sig, at der skal sid­de EU- kon­trol­lan­ter og læ­se samt­li­ge læ­rebø­ger igen­nem for at sik­re, at der er ik­ke står ‘ kvin­de­lig fri­sør’ el­ler ‘ mand­lig brand­mand’?

Iføl­ge An­ders Vi­sti­sen kan et så­dant for­slag i prak­sis fun­ge­re ved, at ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nen på­læg­ges at an­sæt­te et be­stemt an­tal kvin­de­li­ge me­d­ar­bej­de­re. Al­ter­na­tivt skal ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­nen al­tid væl­ge kvin­den, hvis den står over­for en mand­lig og kvin­de­lig jo­ban­sø­ger, der beg­ge er kva­li­fi - ce­re­de til job­bet, me­ner han.

» Det er no­get te­o­re­ti­se­ren­de EU- gejl. Det min­der lidt om si­tu­a­tio­nen i Sve­ri­ge,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.