Auken: Det er fi ne for­slag

BT - - NYHEDER -

SU­PER

SFs med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet Mar­gre­te Auken me­ner at der er ta­le om go­de til­tag, der er nød­ven­di­ge for at øge li­ge­stil­lin­gen i EU.

» Jeg kan ik­ke for­stå, at no­gen er imod det her. Man skal ik­ke lå­se kvin­der i be­stem­te rol­ler, som det sker i nog­le med­lem­slan­de, « si­ger hun, der me­ner, at po­li­ti­ker­ne her be­skæft iger sig med ‘ EU- vær­di­er­ne, som de er be­skre­vet i trak­ta­ten.’

» Der står, at man skal frem­me li­ge­stil­ling og be­kæm­pe diskri­mi­na­tion. Der­for skal vi blan­de os i, hvor­dan nog­le grup­per bli­ver frem­stil­let, « si­ger Mar­gre­te Auken.

SF’eren støt­ter og­så for­sla­get om at frem­me an­tal­let af kvin­de­li­ge for­ske­re:

An­sæt­ter folk, der lig­ner

» Kønskvo­ter vir­ker. Man­ge ste­der er det ‘ Rip, Rap og Rup­prin­cip­pet’, der gæl­der. Der an­sæt­ter man dem, der lig­ner en selv. Nog­le me­get dyg­ti­ge

TRE EU- SA­GER VI HU­SKER

Børn og bal­lo­ner

kvin­de­li­ge for­ske­re kom­mer ik­ke vi­de­re, for­di de ik­ke får til­budt stil­lin­ger, selv om de er kva­li­fi ce­re­de. Der skal man sør­ge for, at de får bed­re vil­kår, og man skal in­ter­es­se­re sig for, hvor­dan man får den store grup­pe af kom­pe­ten­te kvin­der me­get bed­re med, « si­ger Mar­gre­te Auken.

For­ven­ter bred op­bak­ning

Der­med af­vi­ser hun, at år­sa­gen til, at der er fær­re kvin­de­li­ge for­ske­re, skal fi ndes i, at kvin­der ge­ne­relt pri­o­ri­te­rer an­der­le­des. I for­hold til hånd­hæ­vel­sen af de nye for­slag si­ger hun:

» Det er ik­ke så­dan, at der skal ren­de po­li­ti rundt, og det er ik­ke umu­ligt at føl­ge med i, hvad der fo­re­går i de en­kel­te lan­de. Bor­ger­ne skal nok og­så væ­re op­mærk­som­me. «

Hun for­ven­ter, at for­sla­ge­ne får bred op­bak­ning til afstemningen i mor­gen. Dog ser hun ik­ke en dansk re­vo­lu­tion for­u­de, da vi i Dan­mark er læn­ge­re frem­me i for­hold til li­ge­stil­lin­gen end man­ge af de an­dre EU- med­lem­slan­de.

kaak + ufj o

» Jeg kan ik­ke for­stå, at no­gen er imod det her, « si­ger SFs Mar­gre­te Auken. Fo­to: Claus Bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.