Væk med pa­raply­er­ne – frem med pa­ra­sol­ler­ne

BT - - NYHEDER - Jep­pe Elkjær Andersen je­pa@ bt. dk Fo­to: Bax Lind­hardt

VEJ­RET

Store de­le af fre­da­gen og lør­da­gen reg­ne­de væk. Og de­le af lan­det fik en må­neds regn på et døgn. Hel­dig­vis bli­ver den me­gen regn nu er­stat­tet af sol og sen­som­mer, for­tæl­ler DMI.

Har du tænkt, at de se­ne­ste døgn har væ­ret li­ge lov­ligt regn­fyld­te? Det er der sik­kert man­ge, der har. I de­le af lan­det er der fal­det så store mæng­der regn, at det sva­rer til en hel må­neds regn på blot et døgn.

Men hel­dig­vis er der godt vejr på vej. Det for­tæl­ler DMI.

» Det er sjæl­dent, vi får så me­get regn på så kort tid, som vi har få­et de sid­ste da­ge. Vi har haft et lav­tryk lig­gen­de over lan­det i nog­le da­ge, som ik­ke flyt­te­de sig. Og det be­tød, at vi fik me­re end én må­neds regn på et døgn. Spe­ci­elt om­rå­det om­kring Skan­der­borg og ho­ved­stads­om­rå­det har væ­ret hårdt ramt. Men der er bed­re vejr på vej, « si­ger vagt­chef Mo­gens Røn­ne­bek fra DMI.

Høj­tryk på vej

Den­ne uge ser hel­dig­vis ud til at bli­ve me­get bed­re end de for­ri­ge da­ge. Her kan vi end­da se frem til at få lidt sen­som­mer.

» Nu er det lav­tryk, som har gi­vet os dår­ligt vejr, på vej væk og bli­ver er­stat­tet af et høj­tryk. Det be­ty­der, at vi i den nye uge får tørt og ret sol­rigt vejr med 17- 18 gra­der. Fak­tisk kan vi gå hen at få helt op til 20 gra­der. Så det er en god uge, vi har for­an os. Men det har vi næ­sten og­så fortjent, ef­ter den om­gang vi har haft de se­ne­ste da­ge, « ud­dy­ber Mo­gens Røn­ne­bek.

Du fin­der BTs vej­r­ud­sigt for de kom­men­de da­ge på bag­si­den.

Ef­ter da­ge med mas­si­ve regn­mæng­der kan vi se frem til sol og sen­som­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.