Gam­le reg­ler for­hin­drer gen­brug

BT - - NYHEDER - Ar­kiv­fo­to: Bax Lind­hardt

MILJØAFFALD

Hvis ik­ke po­li­ti­ker­ne gi­ver lov­giv­nin­gen en op­da­te­ring, så en­der ef­fek­ter, der bur­de gen­bru­ges, som af­fald på los­se­plad­sen.

Ad­vars­len kom­mer fra bran­che­for­e­nin­gen LWF, der sid­ste år ind­sam­le­de 511 ton gam­le spa­repæ­rer og lys­stof­rør.

» Hvis vi skal sik­re en god gen­an­ven­del­se i frem­ti­den, er vi nødt til at få po­li­ti­ker­ne på ba­nen nu, « si­ger Jan Bi­e­le­feldt, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i LWF.

Han for­kla­rer, at det store pro­blem er, at det of­te er uklart, om de ind­sam­le­de ef­fek­ter er af­fald el­ler må gen­an­ven­des. For­e­nin­gen har fle­re gan­ge for­søgt at få mil­jø­myn­dig­he­der­ne til at ka­ste lys over, hvor­når glas­set fra brug­te pæ­rer og lys­stof­rør må gen­bru­ges.

» Sva­ret har væ­ret, at de fak­tisk ik­ke er i stand til at for­tæl­le os præ­cis, hvor­når pro­duk­ter­ne går fra at væ­re af­fald til at væ­re pro­duk­ter, der kan sæl­ges til gen­an­ven­del­se, « si­ger Jan Bi­e­le­feldt.

Han for­tæl­ler, at lov­giv­nin­gen til­la­der, at glas­set sen­des til ek­sem­pel­vis Ki­na, hvor man så kan gen­bru­ge glas­set.

» Det er ba­re ik­ke mil­jø­mæs­sigt for­svar­ligt. Det vil­le gi­ve me­re me­ning at sæl­ge det til an­ven­del­se i an­dre in­du­stri­er i vo­res na­bo­lan­de, men det kan vi ba­re ik­ke, når vi ik­ke kan få at vi­de, om glas­set er af­fald el­ler et pro­dukt. Og så ri­si­ke­rer kæ­den at knæk­ke, så det en­der på los­se­plad­sen i ste­det, « si­ger Jan Bi­e­le­feldt.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.