Fængs­let ef­ter værts­hus­skæn­de­ri og på­kør­sel

BT - - NYHEDER -

VA­RE­TÆGTS­FÆNGS­LET

Et skæn­de­ri på en bar, sp­rut i blo­det og en bil.

Nat­ten til søn­dag klok­ken 01.17 op­stod der ue­nig­hed mel­lem nog­le per­so­ner på re­stau­ran­ten Mu­re­rens Bar, som lig­ger i Sven­strup ved Aal­borg.

Kon­tro­ver­sen fort­sat­te ude på ga­den og end­te til sidst med, at en 51- årig mand i en per­son­bil kør­te ind i fi­re per­so­ner, op­ly­ser Nord­jyl­lands Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se. Den 51- åri­ge mand kør­te der­ef­ter fra ste­det.

To af per­so­ner­ne slap uskadt fra på­kørs­len, mens de to an­dre blev kørt til Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. Po­li­ti­et ken­der ik­ke de­res til­stand.

Po­li­ti­et har an­holdt den 51- åri­ge og tre pas­sa­ge­rer. Fø­re­ren er sig­tet for færds­elsuheld med flugt, spi­ri­tus­kør­sel og for­sæt­lig på­kør­sel.

Søn­dag blev han frem­stil­let i grund­lovs­for­hør, hvor det blev be­slut­tet, at fø­re­ren skal va­re­tægts­fængs­les i fi­re uger.

BNB

To af de på­kør­te blev ha­ste- ind­lagt på Aal­borg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal. De­res til­stand er end­nu ukendt. Ar­kiv­fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.