Vel­lyk­ket in­te­gra­tion må­les på bør­ne­ne

BT - - NYHEDER -

Om børn af flygt­nin­ge har en sund mad­pak­ke med i skole, går til fod­bold i fri­ti­den og flyt­ter hjem­me­fra, kan væ­re en in­di­ka­tor på, hvor vel­in­te­gre­ret en fa­mi­lie er. » Det er godt med gu­le­rød­der og rug­brød og skidt med cho­ko­la­dekiks, og det er vig­tigt, at bar­net får lært at cyk­le. Det bli­ver bil­le­det på det vel­fun­ge­ren­de fa­mi­li­e­liv, men det er ik­ke al­tid no­get, pæ­da­go­ger el­ler læ­re­re går di­rek­te til for­æl­dre­ne med, for­di vi og­så har en idé om, at man ik­ke skal blan­de sig i an­dres hjem, « si­ger Bir­git­te Rom­me Lar­sen til Po­li­ti­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.