Dra­ma­tisk ulyk­ke i shop­ping­cen­ter

36- årig mand hårdt kvæ­stet ef­ter styrt i ind­købs­cen­tret Fi­eld’s

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk

DUM­DRI­STIGT

De hand­len­de i shop­ping­cen­tret Fi­eld’s i København blev i går vid­ner til en al­vor­lig ulyk­ke un­der ind­køb­s­tu­ren.

En 36- årig mand blev hårdt kvæ­stet, da han styr­te­de om­kring 10 me­ter ned midt i cen­tret. Over­våg­nings­bånd vi­ser iføl­ge po­li­ti­et, at han for­søg­te at sæt­te sig op på ge­læn­de­ret på en rul­le­trap­pe. Den dum­dri­sti­ge hand­ling end­te ulyk­ke­lig­vis med, at man­den fik over­ba­lan­ce og lan­de­de på stengul­vet i cen­trets stu­e­plan. Han er nu ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let.

Lot­te Eiskjær Andersen, der er Cen­ter ma­na­ger i Fi­eld’s, er stærkt be­rørt af epi­so­den:

Til­kald­te Ar­bejds­til­sy­net

» Det er en me­get tragisk ulyk­ke, hvor en mand i kå­d­hed hop­per op og vil sid­de på ge­læn­de­ret. Vi er al­le sam­men me­get på­vir­ke­de af det, « for­tæl­ler hun til BT.

Hun for­sik­rer imid­ler­tid om, at cen­tret har le­vet op til al­le sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger

» Vi fik straks ef­ter til­kaldt bå­de Ar­bejds­til­sy­net og det fir­ma, der står for at la­ve ef­ter­syn på vo­res rul­le­trap­per, og der er helt styr på sik­ker­he­den. Jeg må un­der­stre­ge, at man ik­ke må le­ge på en rul­le­trap­pe - det kan væ­re far­ligt. Men bå­de Ar­bejds­til­sy­net og po­li­ti­et si­ger jo og­så, at det er en dum­dri­stig hand­ling, som man må for­mode, at en mand i den al­der har styr på, og det kan . man ik­ke gar­de­re sig imod, « for­kla­rer Lot­te Eiskjær Andersen.

Vid­ner fik til­budt hjælp

Al­li­ge­vel over­ve­jer Fi­eld’s nu, om de vil op­sæt­te ek­stra ad­vars­ler ved rul­le­trap­per:

» Der er fak­tisk skilt­ning, når man går ind på en rul­le­trap­pe med for­skel­li­ge ad­vars­ler, som man er for­plig­tet til at ha­ve. Nu over­ve­jer vi, om vi må­ske skal gø­re no­get yder­li­ge­re ef­ter den­ne tragi­ske sag. Men dum­dri­stig­hed kan jo desvær­re væ­re svært at skil­te sig ud af, « til­fø­jer hun.

Mel­lem 10 og 15 per­so­ner, der hav­de væ­ret vid­ne til den vold­som­me op­le­vel­se, fik til­budt kri­se­hjælp på ste­det af po­li­ti­et. Lot­te Eiskjær Andersen op­for­drer kun­der, der har op­le­vet den ube­ha­ge­lig hæn­del­se, til at ta­ge kon­takt, hvis de har be­hov for at få den talt igen­nem.

En 36- årig mand faldt om­kring 10 me­ter fra den­ne rul­le­trap­pe i shop­ping­cen­te­ret Fi­eld’s på Ama­ger i går. Ulyk­ken ske­te, da han for­søg­te at sæt­te sig op på ge­læn­de­ret. Man­dens til­stand er kri­tisk. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.