’’

BT - - NYHEDER -

Det kan kun væ­re bed­re, end hvor jeg kom­mer fra

Ryn­ker­ne er dybe og hans øj­ne af­slø­rer, at han træn­ger til søvn. I skyg­gen un­der et halv­tag sid­der han sam­men med grup­pen, han er rejst sam­men med. Den 39- åri­ge Ga­sim fra Irak er på vej til Tys­kland, hvor han har ’ hørt’, at der er godt at væ­re.

Han si­ger, at han er fl yg­tet fra Is­la­misk Stat.

» Jeg er her ale­ne, for jeg hav­de ik­ke råd til at ta­ge he­le min fa­mi­lie med, « si­ger han og til­fø­jer:

» Min ko­ne er sta­dig i Tyr­ki­et. Hun og tre af mi­ne fem børn er i en lej­lig­hed i Istan­bul. To af mi­ne æld­ste børn bor med de­res bedste­for­æl­dre i Irak. «

Men­ne­skes­mug­ler­ne, der har få­et ham fra Tyr­ki­et til Græken­land og som nu skal brin­ge ham til Tys­kland, til­bød ham el­lers halv pris for bør­ne­ne. Men det var der ik­ke pen­ge til. Hvor me­get han har be­talt, vil han ik­ke si­ge.

» Irak er øde­lagt, der er ik­ke no­get tilbage, « si­ger han.

I Irak var han selv­stæn­dig og hav­de en fa­brik, der pro­du­ce­re­de me­tal­de­le til in­du­stri­en.

» Det var et godt liv. I Eu­ro­pa kan man fi nde et job, det hå­ber jeg. In­gen øn­sker at for­la­de ens fa­mi­lie, som jeg har gjort. «

Hvor­for tror du, at dit liv bli­ver bed­re i Eu­ro­pa?

» Det kan kun væ­re bed­re, end hvor jeg kom­mer fra. Når jeg når frem, vil jeg fi nde en må­de at få min ko­ne og mi­ne børn op til mig, « si­ger Ga­sim.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.