’’

BT - - NYHEDER - BT i går.

Jeg vil spil­le fod­bold. Det er jeg god til

Han sid­der på den ned­lag­te mur­stens­fa­briks før­ste sal. Det er tid­lig mor­gen. Al­li­ge­vel har 20- åri­ge Omid fra Af­g­ha­ni­stan al­le­re­de rø­get fl ere ci­ga­ret­ter, og han tæn­der snart en ny. I to da­ge har han bo­et her. Men det er kun ’ mid­ler­ti­digt’ si­ger han, der er på vej til Tys­kland, hvor han drøm­mer om at bli­ve fod­bold­spil­ler.

» Jeg vil spil­le fod­bold. Det er jeg god til, « si­ger Omid.

En ud­dan­nel­se har han ik­ke, ar­bej­de har han hel­ler ik­ke haft i sit hjem­land, hvor hans far er ju­vel­er. Fa­mi­li­en er an­gi­ve­ligt vel­ha­ven­de, for han var mest ’ der­hjem­me’, og hans far har be­talt smug­ler­ne 10.000 dol­lar, godt 67.000 kr., så Omid kun­ne kom­me af sted. Først tog han til Tyr­ki­et, hvor­fra han kom til Græken­land og vi­de­re nord­på. Nu ven­ter han på, at smug­ler­ne skal kon­tak­te ham, så han kan kom­me over den un­gar­ske græn­se.

Han er, for­kla­rer han, på fl ugt fra Ta­le­ban.

» Jeg tog af sted for en må­ned si­den. Jeg har ik­ke lyst til at væ­re i nær­he­den af Ta­le­ban. De for­sø­ger at re­k­rut­te­re folk som mig. « Han kig­ger ud over ’ Jung­len’: » Mit hjem i Af­g­ha­ni­stan er smukt. Det her er kun mid­ler­ti­digt, « si­ger Omid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.