’’

BT - - NYHEDER -

18. juli i år op­da­te­re­de han sit pro­fi lbil­le­de på Fa­ce­book. Dér står han i mør­ke­gråt jak­ke­sæt, mens but­ter­fl yen sid­der om hans hals. Halvan­den må­ned se­ne­re mø­der BT ham i snav­se­de bok­sers­horts og en krøl­let po­lo­trø­je ved en ned­lagt fa­briks­byg­ning i Ser­bi­en. » Jeg hav­de al­drig fo­re­stil­let mig, at jeg skul­le en­de så­dan her. Se på mig, « si­ger han.

Den 28- åri­ge ira­ker Wrea sid­der sam­men med fi re- fem an­dre lands­mænd. Han ken­der dem ik­ke, men de er mid­ler­ti­digt pla­ce­ret her af de­res men­ne­skes­mug­le­re, og de er al­le på vej til Tys­kland, hvor de hå­ber at kun­ne ska­be en ny til­væ­rel­se.

Men i mod­sæt­ning til an­dre her i ’ Jung­len’ fryg­ter den un­ge ira­ker, der bæ­rer si­ne få ejen­de­le i en ryg­sæk, som han bru­ger som ho­ved­pu­de om nat­ten, det vær­ste, når han kom­mer frem.

» Jeg ved ik­ke, hvad jeg skal la­ve. Jeg er ban­ge for, at jeg en­der som en hjem­løs. Og jeg er ban­ge for at væ­re i Tys­kland helt ale­ne. Jeg sav­ner min kæ­re­ste og min fa­mi­lie, « si­ger han.

Wrea for­kla­rer, at han for ca. 15 da­ge si­den i al hast måt­te for­la­de si­ne kæ­re, da han plud­se­lig modt­og fi re opkald fra ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat.

» De rin­ge­de fi re gan­ge fra fi re for­skel­li­ge num­re. De tru­e­de med at slå mig ihjel. Jeg var nødt til at fl yg­te, « si­ger den uni­ver­si­tets­ud­dan­ne­de Wrea.

År­sa­gen til trus­ler­ne, me­ner han selv, skal fi ndes i, at han det se­ne­ste par år har ar­bej­det for en irakisk men­ne­ske­ret­tigs­heds­or­ga­ni­sa­tion, li­ge­som han har be­søgt fl ygt­nin­ge­lej­re, hvor han har ud­delt nød­hjælp og tøj.

Billeder på hans Fa­ce­book­pro­fi l be­kræft er hi­sto­ri­en om hans ar­bej­de. Her er og­så sel­fi es fra fe­ri­er, café- be­søg og fod­bold­kam­pe med ven­ner­ne. Han kig­ger oft e på bil­le­der­ne. Men selv om det kun er godt to uger si­den, at han for­lod sit hjem­land, fø­les det som læn­ge si­den.

Han er ik­ke læn­ge­re en glad ung mand, nu er han ban­ge for de men­ne­sker, der skal hjæl­pe ham op gen­nem Eu­ro­pa, ban­ge for dem, han sover ved si­den af i ’ Jung­len’, og ban­ge for, at han bli­ver sendt tilbage til Irak, når han han kom­mer frem, for­kla­rer han.

Wrea be­kræft er, at han over­ve­jer at ud­gi­ve sig for at væ­re sy­risk stats­bor­ger over for myn­dig­he­der­ne, da sy­re­re per au­to­ma­tik får asyl i Tys­kland, som er hans desti­na­tion.

10.000 dol­lar, godt 67.000 kr., har han be­talt en men­ne­skes­mug­ler for rej­sen.

Han si­ger, at han ik­ke hav­de no­get an­det valg end at hæ­ve sin op­spa­ring og lå­ne re­sten af pen­ge­ne af sin fa­mi­lie.

» Min fa­mi­lie har al­tid op­dra­get mig til at gø­re no­get for an­dre. Jeg ple­je­de at hjæl­pe fl ygt­nin­ge og brug­te og­så nog­le af mi­ne eg­ne pen­ge på dem. Nu er jeg selv ble­vet en, « si­ger han.

Før og ef­ter: For halvan­den må­ned så Wrea ud som på bil­le­det på mo­bil­te­le­fo­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.