’ Nød­ven­digt med fle­re jor­de­mødre’

Ho­ved­sta­dens re­gions­rå­ds­for­mand er enig i, at der er et pro­blem på fø­de­af­de­lin­ger­ne, men der skal pri­o­ri­te­res

BT - - NYHEDER - Chqv@ bt. dk

STRAM ØKO­NO­MI

Char­lot­te Bo Qvist Lan­dets jor­de­mødre gi­ver op. De kan ik­ke me­re. Og Re­gion Ho­ved­sta­den er­ken­der nu, at der re­elt ik­ke er tid til at løf­te al­le op­ga­ver­ne.

Sund­heds­væs­net skran­ter, og det er ble­vet fød­sels­hjæl­pens tur til at rå­be op. En ræk­ke tid­li­ge­re jor­de­mødre stod i går frem i BT og for­tal­te, at de hav­de op­gi­vet ar­bej­det på fø­de­stu­er­ne på grund af et sti­gen­de ar­bejds­pres.

Det bil­le­de kan man gen­ken­de i Re­gion Ho­ved­sta­den, hvor en tred­je­del af lan­dets børn kom­mer til ver­den. Sid­ste år blev der la­vet et 360 gra­ders ef­ter­syn, som slog fast, at det er stres­se­de jor­de­mødre med fortrav­le­de hver­da­ge, der skal hjæl­pe ho­ved­sta­dens børn til ver­den.

Re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Hæ­storp Andersen ( S) er­ken­der der­for, at man­gel på hæn­der be­ty­der, at ik­ke al­le op­ga­ver kan løf­tes, når der er mest tryk på fø­de­gan­ge­ne.

» Næ­sten hver fjer­de får igang­s­at sin fød­sel, og det kræ­ver en me­re in­ten­siv over­våg­ning end ved nor­ma­le føds­ler. Og der mang­ler sim- pelt­hen nog­le gan­ge jor­de­mødre un­der den ak­ti­ve fød­sel. Men at der bli­ver så travlt, at al­le til sidst lø­ber rundt med ho­ve­d­et un­der ar­men, kan vi ik­ke ac­cep­te­re, « si­ger Sop­hie Hæ­storp Andersen.

De er kvik­ke, un­ge kvin­der el­ler mænd med tårn­højt gen­nem­snit, og de ko­ster cir­ka 400.000 kr. at ud­dan­ne. Al­li­ge­vel smut­ter jor­de­mødre­ne fra fa­get ef­ter få år, for­di de ar­bej­der un­der kri­tisab­le for­hold og ik­ke fø­ler, de kan stå in­de for sik­ker­he­den læn­ge­re. De er nem­lig for få og skal og­så kla­re op­ga­ver, de ik­ke er ud­dan­net til, for­di an­dre fag­grup­per er spa­ret væk.

Re­gions­rå­ds­for­man­den for­ud­ser, at der bli­ver be­hov for en ben­hård pri­o­ri­te­ring på fød­sels­om­rå­det, hvis re­ge­rin­gen sløj­fer den pul­je på 250 mio. kr., som el­lers skul­le løf­te kva­li­te­ten på fø­de­af­de­lin­ger­ne.

Top­pri­o­ri­tet

En pri­o­ri­te­ring kan f. eks. væ­re at ud­skri­ve an­den- el­ler tred­je­gangs­fø­de­n­de end­nu tid­li­ge­re, end det gø­res i dag, hvis de har haft en god og or­dent­lig fød­sel. Og al­le­re­de nu er ho­ved­sta­den ene­ste re­gion uden en så­kaldt kendt- jor­de­mo­der- ord­ning, som skal støt­te de mest nervø­se og ud­sat­te gravi­de, for­di der ik­ke er res­sour­cer til det.

» Det er en høj pri­o­ri­tet for mig, at vi kan sik­re en tryg fød­sel. Der­for vil jeg nu ta­ge det op ved de kom­men­de bud­get­for­hand­lin­ger, hvis pen­ge­ne ik­ke kom­mer som lo­vet, men det bli­ver svært, for bå­de psy­ki­a­tri, kræft og æl­dre har og­så be­hov for res­sour­cer­ne, « si­ger Sop­hie Hæ­storp Andersen.

Sam­ti­dig un­der­stre­ger re­gions­rå­ds­for­man­den, at ar­bejds­mil­jø­et er et vig­tigt fo­kus, så jor­de­mødre kan se sig selv væ­re i fa­get i man­ge år - og ska­be den nød­ven­di­ge tryg­hed. For­la­der de ve­lud­dan­ne­de kvin­der og mænd først fa­get, er hun nem­lig ik­ke i tvivl om, at der vil væ­re stor ef­ter­spørgsel ef­ter dem an­dre ste­der. Og så kom­mer de ik­ke igen.

Men er det ik­ke ba­re tom­me po­li­ti­ske løf­ter?

» Det er svært at love no­get kon­kret, når res­sour­cer­ne er knap­pe. Men når vi kan se på triv­sels­un­der­sø­gel­ser­ne, at vi er nødt til at gø­re no­get, snak­ker vi ik­ke kun om det. Så fin­der vi lø­ben­de res­sour­cer og ind­sat­ser, der kan væ­re med til at for­bed­re det, « si­ger Sop­hie Hæ­storp Andersen.

Sund­heds- og æl­dre­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de vil fort­sat ik­ke at kom­men­te­re, om pen­ge­pulj­en på 250 mio. kr. bli­ver sløj­fet.

Re­gions­rå­ds­for­mand Sop­hie Hæ­storp Andersen ( S) er­ken­der, at der er for travlt på ho­ved­sta­dens fem fø­de­af­de­lin­ger, hvor en tred­je­del af lan­dets børn kom­mer til ver­den. Det er en si­tu­a­tion, der blandt an­det fik 35- åri­ge Thea Teg­l­b­jærg til at stå frem i BT i går og for­tæl­le, at hun kvit­te­de job­bet ef­ter kun fem år i fa­get. Fo­to: Nils Meilvang/ Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.