’ Jeg trak stik­ket

Jakob En­gel- Sch­midt er et af Ven­stres helt store un­ge håb. I ju­ni mi­ste­de han sin plads i Fol­ke­tin­get. Han var ry­stet. I dag er han vi­de­re i nyt job

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk i Kon­gens Ar­til-

NYE UD­FOR­DRIN­GER

Jakob En­gel- Sch­midt ( V) hav­de en god fø­lel­se i krop­pen, da han som en af de før­ste an­kom til Chri­sti­ans­borg på val­gaf­te­nen i ju­ni. Valg­kam­pen hav­de væ­ret lang og hård, men alt var for­lø­bet ef­ter pla­nen. Han var godt til­freds med sin egen ind­sats og glæ­de­de sig til at fe­ste med sin kæ­re­ste og de ven­ner, der hav­de hjul­pet ham i valg­kam­pen. Men fe­sten blev kort. Ven­stre fik et elen­digt valg, og det be­tød, at Jakob En­gel- Sch­midt mi­ste­de en el­lers sik­ker plads i Fol­ke­tin­get. Da re­sul­ta­tet var klart, tog han hjem.

» Jeg lig­ger på so­fa­en de næ­ste i hvert fald ot­te da­ge og er ved at bli­ve fuld­stæn­dig sinds­syg. Jeg har væ­ret vant til, at der var no­gen, der hav­de brug for mig og min ar­bejds­kraft og har haft et stort ind­hold i min hver­dag. Det hav­de jeg li­ge plud­se­lig ik­ke læn­ge­re. Jeg kan godt for­stå, at der er nog­le men­ne­sker, der går ned med fla­get af det, « si­ger Jakob En­gel- Sch­midt.

Han bli­ver kaldt et af Ven­stres helt store, un­ge håb. Han har kun sid­det to år i Fol­ke­tin­get, men har fle­re gan­ge få­et an­sva­ret for fle­re hår­de tv- de­bat­ter og kla­ret sig godt. At net­op han var et af de loy­a­le og tun­ge ven­stre­håb, der blev of­fer for Ven­stres valg­ne­der­lag, var en over­ra­skel­se for man­ge.

Men nu er Jakob En­gel- Sch­midt vi­de­re. I tirs­dags hav­de han før­ste ar­bejds­dag i sit nye job som di­rek­tør for de mer­kan­ti­le er­hverv­s­ud­dan­nel­ser på han­dels­sko­len Ni­els Bro­ck i København. Et job, som han er lyk­ke­lig for og glæ­der sig til. Et job­til­bud, som han har hånd­pluk­ket blandt fle­re mu­li­ge.

’ En mær­ke­lig for­nem­mel­se’

Og nu hvor livs­glæ­den, en­ga­ge­men­tet og op­ti­mis­men er vendt tilbage, har han og­så over­skud til at re­flek­te­re over, hvad det be­tød for ham at mi­ste det fa­ste, van­te og el­ske­de fod­fæ­ste på Chri­sti­ans­borg fra den ene dag til den an­den.

» I be­gyn­del­sen var det en mær­ke­lig for­nem­mel­se. Jeg hav­de kæm­pet for at bli­ve valgt og be­kym­ret mig om det. Talt med næ­re og kæ­re om det. En­ga­ge­ret rig­tigt man­ge men­ne­sker i mit pro­jekt. Så jeg var skuf­fet og hav­de brug for at be­ar­bej­de fø­lel­sen af ne­der­lag. «

Jakob En­gel- Sch­midt hav­de væ­ret vant til en hver­dag, der kør­te ef­ter en plan. Før han gik i seng, tjek­ke­de han samt­li­ge me­di­er for at væ­re klar til da­gen ef­ter. Om mor­ge­nen mød­te han stål­sat og ula­ste­ligt klædt frem til et tæt­pak­ket pro­gram med mø­der på Chri­sti- ans­borg, mø­der med er­hvervs­li­vet og or­ga­ni­sa­tio­ner, samt kon­takt til jour­na­li­ster. Alt det var væk.

» Jeg stod plud­se­lig op til in­gen­ting. Per­son­ligt var det ve­mo­digt og og­så no­get, der slog hår­de­re, end man umid­del­bart skul­le tro. Jeg er al­drig ble­vet fy­ret fra et job før, og den tom­hed kan si­destil­les med al­le an­dre, der mi­ster de­res job. Li­ge plud­se­lig en­der man hjem­me på so­fa­en. Jeg be­gynd­te at sove rig­tig læn­ge, blev i dår­ligt hu­mør, in­ter­es­se­re­de mig ik­ke for, hvad der fo­re­gik, næg­te­de at læ­se avi­ser og se nyhe­der. De før­ste uger ef­ter at jeg var ble­vet stemt hjem, trak jeg ba­re stik­ket. «

Mang­le­de ind­hold i hver­da­gen

» Jeg var så hel­dig, at det ske­te li­ge op til en fe­rie, og jeg har go­de ven­ner og en sød kæ­re­ste, jeg skul­le hol­de fe­rie med. Men da jeg kom tilbage, tæn­ker man, ’ okay, hvad så?’. I prin­cip­pet er ef­ter­ve­der­la­get for fol­ke­tings­med­lem­mer skru­et dre styr­ke frem, han fik un­der sin ud­dan­nel­se i for­sva­ret. Og hans held var, at der var ven­ner, der rin­ge­de og pe­ge­de på for­skel­li­ge job­mu­lig­he­der.

» De hav­de ar­ran­ge­ret det, for­di de me­ner, at jeg er no­get værd. Det var det, der fik mig til pro­ak­tivt at sø­ge job. Jeg fik skre­vet for­skel­li­ge jo­ban­søg­nin­ger og blev in­vi­te­ret til job­sam­ta­ler bl. a. her på Ni­els Bro­ck, hvor jeg sid­der nu. «

Fle­re lo­ka­le par­ti­for­mænd har pe­get på, at det var Løk­kes bi­lags­rod, der var skyld i, at du og an­dre pro­fi­ler ik­ke op­nå­e­de gen­valg. Er det og­så din op­fat­tel­se?

» Jeg tror, det er me­get men­ne­ske­ligt, at folk har brug for at pe­ge på en ek­stern fak­tor. Der er hel­ler in­gen tvivl om, at hvis Ven­stre hav­de væ­ret et me­re po­pu­lært par­ti, var fle­re af os ble­vet valgt. Så­dan er det. Men der har al­drig væ­ret no­get smukt i at pe­ge fin­gre ad an­dre, når man har tabt. «

Hvad kun­ne I som par­ti ha­ve gjort an­der­le­des?

» Jeg har min egen pri­va­te li­ste, men den hol­der jeg for mig selv. Det er en del af det at kom­me vi­de­re. Jeg har ik­ke haft brug for at la­ve små voo­doo- duk­ker af ven­ner og fjen­der og stik­ke små nå­le i - hel­ler ik­ke men­talt. Det vil­le ik­ke gø­re mig til et gla­de­re men­ne­ske. «

Men har du al­drig ba­re en en­kelt gang tænkt ’ fuck dig, Lars Løk­ke, at du ik­ke hav­de styr på de bi­lag?’

» Haha, nu kan jeg rig­tig godt li­de Lars og har og­så kendt ham i rig­tig man­ge år. In­gen af os er per­fek­te men­ne­sker, tvær­ti­mod. Så jeg kan se dig i øj­ne­ne re­la­tivt ær­ligt og si­ge, at det har jeg al­drig tænkt. Men kan jeg fo­re­stil­le mig, at det he­le var gå­et an­der­le­des, hvis vort par­ti ik­ke hav­de væ­ret i stormvejr? Ja, det kan jeg sag­tens. Men det hjæl­per ik­ke no­get at ta­le det op, hvis man godt vil vi­de­re på en or­dent­lig må­de. Og jeg vil ger­ne tilbage i Fol­ke­tin­get en dag. «

Født Bor

24. ok­to­ber 1983 i Bir­ke­rød i Lyng­by, hvor han og­så er med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen Cand. merc. i in­ter­na­tio­nal bu­si­ness på CBS

Re­ser­veof­fi­cer

le­ri­re­gi­ment

for Ven­stres Ung­dom 2009- 2011

i Dansk Iværk­sæt­ter­for­e­ning 2012- 13

For­mand

Di­rek­tør

Fol­ke­tings­med­lem

1. sep­tem­ber

MANDAG 7. SEP­TEM­BER 2015

Jeg var skuf­fet

2013- 2015, hvor han kom ind som sup­ple­ant for Git­te Lillelund Bech

2015 - di­rek­tør for mer­kan­ti­le er­hverv­s­ud­dan­nel­ser på Ni­els Bro­ck

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.